Com Hem rapporterar resultatet för det andra kvartalet 2017

Sammanfattning av det andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade kraftigt med 38,1% till 1 794 MSEK. Organisk nettoomsättning, Boxer exkluderat, ökade med 5,0% till 1 364 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16,0% till 222 MSEK.
 • Underliggande EBITDA ökade kraftigt med 20,3% till 730 MSEK. Organisk underliggande EBITDA, Boxer exkluderat, ökade med 6,7% till 648 MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med 13,6% till 478 MSEK på grund av timing i räntebetalningar samt en negativ förändring i rörelsekapital där viss återhämtning förväntas ske under H2 2017.
 • Det operativa fria kassaflödet ökade måttligt med 2,3% till 419 MSEK. Organiskt operativt fritt kassaflöde, Boxer exkluderat, minskade med 6,7% till 382 MSEK på grund av tillfälligt låg investeringsnivå i Q2 2016.
 • Periodens resultat ökade med 33,9% till 110 MSEK.
 • Resultat per aktie: 0,61 SEK (0,43). 
 • Com Hem segementet:
  • Rekordhögt konsument ARPU på 376 SEK (368 SEK i Q1 2017).
  • Rekordlåg konsumentchurn på 12,4% (13,6% i Q1 2017)
  • Antalet unika kunder ökade med 8 000 till rekordhöga 961 000.
  • Fortsatt stark volymtillväxt inom bredband, en ökning med 11 000 till rekordhöga 724 000 abonnemang.
  • Antalet digital-tv abonnemang uppgick till 645 000 med en fortsatt ökning av antalet TiVo kunder med 4 000 (40% av digital-tv basen).
 • Boxer segmentet: 
  • Konsumentchurn minskade med 4,2 procentenheter till 15,0%, den lägsta nivån sedan Q3 2015.
  • Konsument ARPU ökade med 1 SEK till rekordhöga 298 SEK.
  • Antalet bredbandsabonnemang ökade med 5 000.
  • Minskningen av antalet unika kunder saktade ned till -8 000 jämfört med -16 000 i första kvartalet.
  • Minskningen av abonnemang saktade ned till -5 000 jämfört med -13 000 i första kvartalet.
  • Boxers fiberunivers inkluderar nu 900 000 säljbara adresser, varav cirka 200 000 inte överlappar med Com Hem segmentet.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem
Com Hem koncernen visade stark operationell drivkraft med goda resultat för alla nyckeltal. Detta resulterade i ett starkt finansiellt resultat då nettoomsättning och underliggande EBITDA för koncernen växte enligt guidning. Com Hem segmentet levererade rekordnivåer i konsument-ARPU och churn i kvartalet efter våra årliga prisjusteringar. Detta är ett gott tecken på att vår strategi att fokusera på kundnöjdhet fungerar. I Boxer segmentet ser vi tidiga tecken på att omvandlingen från en tv-centrerad till en bredbandsledd operatör fungerar, vilket resulterar i att nedgången i abonnemang saktar ned eftersom bredbandsförsäljningen växer medan konsumentchurn i det marksända tv-nätet (DTT) sjunker betydligt.

Rekord ARPU och churn efter prisjusteringar i Com Hem segmentet
De prisjusteringar som genomfördes under föregående kvartal ledde till en sekventiell konsument ARPU-ökning med 8 SEK (2,3%) till rekordhöga 376 SEK medan konsumentchurn sjönk från 13,6% under första kvartalet till 12,4%, en rekordlåg nivå. Vår kundbas växte med 8 000 i segmentet och antalet abonnemang ökade med 8 000 med mycket stark tillväxt inom bredband, en ökning med 11 000 abonnemang, lägre tillväxt inom digital-tv, en ökning med 1 000 abonnemang, och en fortsatt nedgång av antalet telefoniabonnemang som minskade med 5 000. Vår TiVo-bas växte med 4 000 kunder, och utgör nu 40% av vår digital-tv bas.

Vi når nu 2,6 miljoner säljbara adresser
Vi har gjort fortsatta framsteg i vår nätverksexpansion med en ökning på 200 000 säljbara adresser i kvartalet till totalt 600 000 sedan starten av expansionen, varav 200 000 är unika för Boxer. Sedan ett år tillbaka har koncernen expanderat sitt univers med 30% från 2,0 miljoner till 2,6 miljoner säljbara adresser. Under första kvartalet höjde vi expansionsmålet från 2,8 miljoner till 3,0 miljoner hushåll till år 2020, vilket innebär en ökning med 50% jämfört med innan villaexpansionen och Boxerförvärvet. Dessutom gjorde vi framsteg i egen utbyggnad där fiber byggts ut på utvalda testområden under kvartalet. På grund av hög konkurrens för fiberutbyggnad i attraktiva områden behöver vi mer tid för att utvärdera möjligheten att expandera egen utbyggnad med attraktiv återbetalning utöver de tester som redan gjorts. Vi kommer att meddela vårt beslut senare under 2017.

Vårt fokus framåt
Vi började året med ambitiösa men uppnåbara mål. I kvartalet såg vi tydliga tecken på att de initiativ som inleddes under tidigare perioder redan nu ger konkreta resultat. Samtidigt som vi fokuserar på våra nuvarande tillväxtmotorer blickar vi framåt och ser ytterligare möjligheter då vi förbereder företaget för att agera på en konvergerad marknad. Detta fortsätter att vara ett år med operativt fokus då vi exekverar på initiativ för att förbättra kundnöjdheten i kabelverksamheten, positionerar Boxer för att fullt nyttja utbyggnaden av fiber på villamarknaden och banar väg för att nå vårt mål att ansluta 3,0 miljoner säljbara adresser till 2020.

Information till redaktionen:

Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/

Telefonkonferens den 11 juli
Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen: http://cloud.magneetto.com/comhem/2017_0711_q2/view 

För deltagande i telefonkonferensen:
Sverige: 08 5052 0110
Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
USA: +1 646 851 2407 

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Övrig information
Com Hem Holding AB:s dotterbolag Com Hem Sweden AB (publ) är rapporterande enhet för koncernens utestående obligationer. Com Hem Sweden AB:s (publ) halvårsrapport för 2017 finns från och med idag tillgänglig på http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiering/finansiella-rapporter-presentationer/

För ytterligare information, kontakta:

Investerare 
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager 
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
petra.vonrohr@comhem.com 

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com 

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017 kl. 07:30 CET.

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV-Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.