CombiGenes emission tecknades till 22,5 procent

Report this content

Den företrädesemission som CombiGene AB genomfört under perioden 12 februari – 28 februari 2018 tecknades till 22,5 procent, varav 79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,3 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under kommande vecka.

Emissionen genomfördes i syfte att få resurser för att genomföra nästa steg i utvecklingen av en fungerande terapi mot svårbehandlad epilepsi. Ett steg som CombiGene har för avsikt att genomföra i samarbete med brittiska Catapult, för att därefter kunna påbörja en klinisk studie 2019/2020. För denna nya fas behövde Bolagets rörelsekapital stärkas.

”När styrelsen fastslog villkoren för emissionen hade vi levererat mycket positiva data från vår långtidsstudie och vi fick bra respons från aktiemarknaden. Tyvärr gick det inte många dagar tills marknaden hamnade i en väldig negativ utveckling på grund av den ränteoro som uppstod med konsekvensen att kurserna överlag föll kraftigt. Då villkoren i emissionen inte gick att ändra var förutsättningarna att fylla emissionen borta. Det är självklart en besvikelse att vi inte lyckades fullt ut med vår företrädesemission. Låt mig först och främst rikta ett stort och varmt tack till de aktieägare som varit med i emissionen. Ert stöd är enormt viktigt för CombiGenes fortsatta resa. På kort sikt får det begränsade deltagandet i emissionen ingen praktisk betydelse. CombiGenes verksamhet fortsätter som planerat. På lite längre sikt kommer vi att behöva tillföra bolaget mer kapital. Exakt när och hur detta kommer att ske är för tidigt att säga. Självfallet har vi lärt oss mycket av den senaste emissionen och jag är övertygad om att när vi återkommer är det med ett erbjudande som är attraktivt för marknaden. Min tro på CombiGene som bolag och på framtiden för genterapin är orubbad”, säger Jan Nilsson, VD i CombiGene AB.

Genom emissionen ökar antalet aktier med 675 596 stycken till 17 197 826 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket som beräknas ske i slutet av mars 2018 har aktiekapitalet ökat med 67 559,60 SEK till 1 719 782,60 SEK.

Denna information är sådan information som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.
CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Prenumerera

Dokument & länkar