COMBINED EXCELLENCE DELÅRSRAPPORT  Q1 - 19/20

1 MAJ 2019 – 31 JULI 2019

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier. Combined Excellence fokuserar på att äga, utveckla, förvärva och skapa samarbetssynergier mellan våra bolag. Vi arbetar inom tre segment; Digital Experience, Digital Operations och Digital Infrastructure.

Koncernen hade per 31 juli 2019 cirka 300 medarbetare på elva orter i Sverige och Norge; Karlstad, Stockholm, Göteborg, Växjö, Örebro, Norrköping, Uddevalla, Lund, Uppsala, Bergen och Oslo. Combined Excellence levererar årligen digitalisering till cirka 1 000 kunder genom sina verksamhetsbolag.

KVARTALET MAJ TILL JULI
Nettoomsättning Försäljningstillväxt EBITDA-marginal
81,7 MSEK  + 16,6%  Neg.

PERIODEN I SAMMANDRAG

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 81,7 (70,1) MSEK.
  • Försäljningstillväxten var 16,6% (65,0%)
  • EBITDA uppgick till -0,8 (-2,6) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till -1,0% (-3,7%).
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-3,7) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -3,7 (-4,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,42) SEK

VD OSKAR GODBERG KOMMENTERAR

Fortsatt tillväxt 

 Vi avslutar vårt första kvartal med en försäljningstillväxt om 17% jämfört med föregående år. Det är en stark siffra i förhållande till våra konkurrenter och jag ser positivt på att kunna nå vårt tillväxtmål över helåret. Kvartalet kännetecknas generellt av den säsongsmässigt svaga sommarperioden med lägre aktivitet hos våra kunder. Denna säsongsvariation återspeglas även i våra marginaler. Med hänsyn taget till säsongsvariationer så gör vi trots urstarka siffror inom vårt operations segment en aningen svagare marginal sammantaget beroende på låga marginaler inom vårt segment Digital Experience. Det är självklart något som jag inte är nöjd med och vi arbetar hårt med ett strukturerat förädlingsarbete. Vi ser också resultat av detta arbete som pågår inom ett antal av våra Experience bolag och jag förväntar mig en stark positiv marginalutveckling inom detta segment kommande kvartal.

En starkare koncern

Vi fortsätter att växa i en takt som möter våra långsiktiga tillväxtmål vilket är bra. Vi kommer framöver i allt högre utsträckning fokusera på att öka vår lönsamhet genom en mix av aktiviteter. Som en del i detta har Håkan Cranning rekryterats som ny CFO i koncernen där en stor del av uppdraget kommer att fokusera på ökad effektivitet i vår rapportering.

Vi har också skiftat fokus från, den under senaste året tunga och omfattande processen med att förbereda oss för en notering, till att arbeta nära våra verksamhetsbolag. Där ser vi en stor potential till stärkt lönsamhet.

Vi har även fortsatt att stärka våra verksamhetsbolags styrelser. Göte Berntsson har utsetts till ny styrelseordförande i Cloudpro AB, Carl Petruson till ny styrelseordförande i Sitedirect och Magnus Nordin har valts in som ledamot i Elvenite AB:s styrelse. Förstärkningar som ligger väl i linje med vår strategi om en starkt decentraliserad modell för att skapa tydlighet kring vår expertis och erbjudanden samt goda möjligheter att attrahera medarbetare.

Sammantaget innebär de förstärkningar som nu sker och i närtid har skett i våra styrelser ett ökat fokus lönsamhet. Vi rustar oss för att bättre kunna möta den förväntade i konjunkturen som kommer allt närmare. En sättning vi så klart behöver vara väl förberedda på i våra befintliga verksamheter men som jag är övertygad om också kommer att innebära ytterligare möjligheter till stärkta erbjudanden och positioner på marknaden genom förvärv för både oss och våra verksamhetsbolag

 
Oskar Godberg, VD Combined Excellence AB

Stockholm september 2019

 
FINANSIELL KALENDER

Q2 20/12 2019, v51
Bokslutskommuniké 2019, 20/2 2020, v8
Q1 19/5 2020, v21
Q2 25/8 2020, v35
Q3 24/11 2020, v48
Bokslutskommuniké 2020 24/2 2021, v8

Årsredovisning maj-dec 2019, publiceras vecka 16 2020

Årsstämma räkenskapsåret 2019, 5/5 2020, v19

Oskar Godberg, VD
+46-70-713 49 63

Håkan Cranning, CFO
+46-70-492 72 80

 
Denna information lämnades för offentliggörande den 11 september 2019, kl. 16.00 CET.

Taggar:

Om oss

Combined Excellence AB består av ett antal kunskapsföretag inom digitalisering, vart och ett med en tydlig spets och leveranser djupt inne i kundens kärnprocesser. Koncernen består idag av bolagen Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Dynamo, Two, Smartsourcing, inTechrity, Sitedirect och Smiling Workplaces och taktar en årsomsättning på ca 650 mkr med en snabb tillväxttakt. Läs mer på https://www.combinedexcellence.com

Prenumerera

Dokument & länkar