Kommuniké från årsstämma i CombinedX AB (publ) den 4 maj 2023

Report this content

Vid årsstämma i CombinedX AB (publ), org. nr 556923-1219, ("Bolaget") den 4 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.combinedx.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att utdelning om 1,05 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022. Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Styrelse och revisorsarvode Årsstämman fastställde att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, följande arvoden till styrelsen och revisorerna för sina uppdrag ska utgå enligt:

  • att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 655 000 kronor.
  • att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 250 000 kronor.
  • för arbete inom ersättningsutskott ett arvode om 50 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 37 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
  • för arbete inom övriga utskott ett arvode om 72 500 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 50 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
  • Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleant.

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Johan Gotting, Joakim Alkman och Niklas Flyborg, och nyvaldes Christian Hellman som ledamöter.

Niklas Hellberg omvaldes till ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

Beslut om emissionsbemyndigande Årsstämman beslutade om att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av

verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Samtliga handlingar avseende årets årsstämma 2023 finns på vår hemsida under IR – Bolagsstyrning & ledning – Bolagsstämmor eller direktlänk till årets stämma: https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2023/

Protokoll från årsstämman läggs ut på ovanstående länk inom två veckor.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, vd CombinedX, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Anna Hedström, CFO,
anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

 

CombinedX AB (publ)

Organisationsnummer: 556923-1219
Säte: Karlstad
Telefon: 054 - 400 25 10

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 4 maj kl. 16:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.