Analyst Group: Aktieanalys på Comintelli - Stärkt kassa och internationell expansion 2019

Report this content

Comintelli erbjuder via sin plattform Intelligence2day® omvärlds- och analysbevakning. Plattformen är ett resultat av närmare 20 års arbete med att erbjuda kundlösningar till stora och krävande multinationella kunder, bl.a. Exxon Mobile och Tetra Pak. I samband med noteringen i november 2018 fyllde Comintelli på kassan med 6 MSEK i syfte att öka tillväxttakten. Med en stärkt kassa finns ett bra läge för att öka försäljningen, där tillväxten primärt förväntas drivas av dels ökad exponering och marknadsföring, dels genom bearbetning av medelstora företag istället för som tidigare större företag. År 2019 estimeras en omsättning om ca 26 MSEK, vilket med en målmultipel om P/S 3, härled från en relativvärdering, motiverar ett pris per aktie om 10,3 kr i ett Base scenario.

 För fullständig analys läs här: http://analystgroup.se/analysis/comintelli-q4-18/
 
 
Kvalitetsverifierad plattform genererar återkommande intäkter
 
Comintellis kunder består idag till stor del av stora multinationella företag, t.ex. Exxon Mobile och Tetra Pak, vilka ställer stora krav på komplexa lösningar. Comintelli har en churn som understiger 10 %, en hög andel återkommande kunder och intäkter skapar således en trygghet i verksamheten. Under 2018 hade Comintelli ca 50 kunder, till 2020 estimeras antalet uppgå till ca 95.
 
Påfylld kassa skapar möjlighet till ökad tillväxt
 
Vid Comintellis notering under november 2018 kommunicerades att majoriteten av emissionslikviden, om 6 MSEK, var ämnad till att intensifiera försäljnings- och marknadsföringsarbetet. Framgent förväntas Comintelli fokusera sitt säljarbete mot omsättningsmässigt mindre företag för att på så vis nå en större del av marknaden. I kombination med att marknaden för omvärlds- och analysbevakning växer med ca 24,5 % så antas Comintelli ha goda möjligheter att framgent visa bra tillväxt. I ett Base scenario prognostiseras en tillväxt om ca 20 % 2019, vilket jämfört med marknadens generella tillväxt således är ett konservativt antagande.
 
Motiverat potentiellt värde per aktie om 10,3 kr

Trots att Comintelli idag är ett lönsamt bolag anses en omsättningsmultipel vara rimlig som målmultipel då Bolaget nu satsar på ökad försäljning närmsta åren. Givet en målmultipel om P/S 3x på estimerad omsättning år 2019, härleds ett börsvärde om ca 77 MSEK, vilket motsvarar  ett värde per aktie om ca 10,3 kr.
 
Något vikande försäljning innebär risker
 
Comintelli verkar inom ett nischat tjänsteområde som ska definieras som en sällanköpstjänst. Tjänsten är skalbar, men kräver en handpåläggning i installations- och säljprocessen, vilket till viss del minskar skalbarheten. Dessa ledtider utgör således en risk då detta kan påverka kassaflödet negativt på kort- och medellång sikt. Däremot anses den finansiella risken vara låg då Comintelli visar positiva marginaler idag.
 
 
  
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)              
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Comintelli. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Prenumerera