Comintelli: Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

1) Eget kapital i relation till balansomslutningen.

2) Nyckeltalet har beräknats utifrån antalet aktier vid periodens utgång; 7 490 000 både september 2021 och september 2020.

Kommentarer till Bolagets resultat och finansiella ställning

Bolagets totala intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 3,5 mkr (8,3 mkr). Periodens intäkter har påverkats av att en låg nivå av licensavtal förföll till förlängning. I föregående års tredje kvartal intäktsfördes ett förlängt och utökat licensavtal med en befintlig kund med 7 mkr. Under ”Övriga rörelseintäkter” finns 0,1 mkr (0,3 mkr) hänförda till valutakursvinster av rörelsekaraktär.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick i det tredje kvartalet till -1,6 mkr (+3,8 mkr). Resultatet i det tredje kvartalet har påverkats av att en låg nivå av licensavtal förföll till förlängning och utökade resurser till marknadsföring och försäljning. Bland ”Övriga rörelsekostnader” finns 0,0 mkr (0,6 mkr) hänförda till valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Årets ackumulerade totala intäkter uppgick till 11,7 mkr (15,6 mkr). Det ackumulerade rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, är 5,9 mkr lägre än föregående år, -4,4 mkr versus +1,5 mkr. Det lägre ackumulerade resultatet beror främst på föregående års förlängda och utökade licensavtal med 7 mkr och utökade resurser till marknadsföring och försäljning.

Avskrivningarna av IT-infrastrukturen för SaaS, vilken utvecklades under 2019 och 2020, påbörjades 1 januari 2021. I kvartalet uppgick avskrivningarna till 0,1 mkr (0,0 mkr).

”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” har från det andra kvartalet 2021 minskat från 12,1 mkr till 10,0 mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda, men ännu inte fakturerade intäkter, vilket är i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning.

Kassaflödet under årets tredje kvartal blev -2,8 mkr (+2,6 mkr), till följd av ett negativt resultat och ökat rörelsekapital.

Totala räntebärande skulder uppgick vid det tredje kvartalets utgång till 3,8 mkr (4,4 mkr). Den checkkredit på 2,0 mkr som Bolaget erhöll under 2020 är outnyttjad.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolagets ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i det tredje kvartalet marginellt från 19,1 mkr till 19,2 mkr. Den låga nivån för nykundsförsäljningen under pandemiåret 2020 har medfört en reducerad ökningstakt för ARR. För definition av ARR, se sid 14.

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2021

  • 0,3 mkr i intäkter för en ny europeisk kund inom kemi/energi med potential för utökning.
  • 0,7 mkr i intäkter genom att en befintlig, europeisk, kund inom kemi/energi knoppat av en verksamhet med ett nytt kundkonto för oss som följd.
  • Avtal påskrivet med den första danska kunden.
  • Uppdaterad website på franska (https://intelligence2day.fr/).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Tillsammans med vår tyska partner, SVP, lanserat en hemsida på tyska för Intelligence2day®, (https://intelligence2day.com/de).
  • Ett ökat intresse från de stora IT-analyshusen för marknadssegmentet M&CI (Market and Competitive Intelligence) och dess aktörer där det märks en ökad efterfrågan från kunder.

VD har ordet

Den rådande osäkerheten i omvärlden medför ett ökat behov av omvärldsanalys och därmed för Intelligence2day®. Det märker vi genom att de stora IT-analyshusen visar allt större intresse för detta marknadssegment, M&CI (Market and Competitive Intelligence). Både Gartner och Forrester har pågående branschstudier för detta marknadssegment och dess aktörer. Här är vår programvara Intelligence2day® för avancerad omvärldsbevakning och -analys väl positionerat i premiumsegmentet.

Fokus på leadsgenerering

Vårt fortsatta fokus är att bygga och utveckla en systematisk process för leadsgenerering som ökar antalet leads i de kundsegment och geografier där vi redan är starka. Även det tredje kvartalet blev resursintensivt vad gäller operativ marknadsföring med ett stort antal aktiviteter för att säkerställa rätt typ av leads. Under året har vi genomfört regelbundna, branschinriktade webinars, där vi når en målgrupp som har ett genuint intresse av en avancerad lösning för omvärldsbevakning och -analys.

I september publicerades boken ”Gardens of Intelligence” där jag är medförfattare. Den beskriver hur man praktiskt går till väga för at bygga en M&CI-funktion. Boken gavs ut av ett amerikanskt förlag och befäster vår position som ledande experter inom området, vilket i sin tur skapat flera nya kontakter.

Vi ser nu också resultaten från våra aktiviteter i form av antal genererade leads. Antalet SQL (Sales Qualified Leads) är mångfaldigt fler än föregående år och fortsätter stadigt att öka. Vårt kontinuerliga inflöde av SQL utgör ett avgörande underlag för att öka nykundsförsäljningen.

Från leads till försäljningsmöjlighet

Arbetet med att öka förutsättningarna att förflytta bolagets kvalificerade leads till försäljnings-möjligheter (”from leads to opportunities”) har intensifierats. Flera branschinriktade standarddemos tas fram. En ny erfarenhet efter pandemin är att presumtiva kunder i högre grad än tidigare är riskaverta. Därför underlättas steget att gå från demo till kund genom att erbjuda att kunna bli betald pilotkund samt olika utvärderingspaket.

Försäljning och intäkter

Nettoomsättningen under årets tredje kvartal uppgick till 3,4 mkr (8,0 mkr). Ackumulerat är därmed omsättningen 10,7 mkr (14,6 mkr).

Under det tredje kvartalet fortsätter vi att vinna nya B2B-kunder. Totalt sex nya kunder vanns under kvartalet vilket därmed ger 14 nya kunder för de tre första kvartalen. Som jämförelse nåddes totalt fem nya kunder under pandemiåret 2020.

Nykundsförsäljningen, mätt i antal nya kunder, har successivt tagit fart under året. Det har samtidigt efter pandemin blivit vanligare både med piloter, utvärderingsperioder och exitoptioner. Detta hänger ihop med en kvarvarande allmän osäkerhet och en mindre benägenhet att vilja ta affärsrisk. Denna försiktighet har medfört lägre initiala snittvärden per kund och kortare avtalsperioder. När vi har avtalat med en ny kund i en testperiod så är sannolikheten däremot hög att kunden både förlänger och ökar sitt engagemang.

I vår försäljningsstrategi utvärderar vi kontinuerligt om bolagets kunder har expansionsmöjligheter eller passar in i våra fokussegment. Om så inte är fallet renodlar vi och fokuserar på de kunder som vi bedömer har mest potential till merförsäljning. Detta har fört med sig att några avtal med mindre kunder har avslutats. Churn mätt i pengar är dock fortsatt på en låg nivå.

Fortfarande står licensavtal (ofta löptid 12 eller 36 månader) för den största delen av våra intäkter. Dessa licensavtal löper ut oregelbundet för förlängning, vilket därmed påverkar vilket kvartal som ”träffas” intäktsmässigt. Bolagets redovisningsprincip kan medföra intäktssvängningar mellan kvartalen och åren. Den successiva övergången till prenumerationsförsäljning (SaaS) reducerar dessa svängningar. Under det tredje kvartalet var det generellt sett en lägre nivå för licensavtal som förföll till förlängning.

Migration till SaaS-plattformen fortsätter

Omvandlingen till att bli ett mer renodlat SaaS-företag intensifieras för att kunna dra nytta av fördelarna med SaaS, både för kunderna och för Comintelli. Alla nya kunder läggs nu upp på SaaS och under de senaste kvartalen har flera befintliga kunder migrerat till den nya plattformen med positiva erfarenheter. Denna migration fortsätter och kommer att accelerera när avtal med längre avtalstider löper ut till förlängning.

Sammanfattningsvis

Fortfarande råder viss eftersläpning från pandemiåret med mindre riskvilliga kunder. Men Comintelli har ett kompetent, erfaret team med en avancerad, välbeprövad och prisbelönt mjukvaruplattform som hjälper våra kunder med omvärldsanalys och att fatta säkrare beslut om framtiden.

Vi bedömer att vårt erbjudande ligger rätt i tiden för att möta kundernas behov och fortsätter att följa vår marknadsstrategi som bygger på:

  • Digitaliserad marknadsföring med totalt fokus på att generera kvalificerade leads och försäljning av Intelligence2day®.
  • Fokus på utvalda branscher och geografier.
  • Merförsäljning till en stabil kundbas
  • Fortsatt migrering till den fullt utvecklade AI-baserade SaaS-plattformen

Jag kan konstatera att resultaten av vårt hårda arbete nu börjar synas, med ett markant ökat antal leads och nykundsförsäljningen som har kommit igång med hittills 14 nya kunder. Vi märker ett klart ökande intresse från marknaden, även om initialaffärerna är något mindre än vi är vana vid. För att möta den efterfrågan som finns söker Comintelli nu två nya säljare, en för Europa och en för USA.

Med denna grund lagd ser jag med tillförsikt fram emot att kunna återuppta vår tillväxtresa.

Med vänlig hälsning,

Jesper Martell, 

VD Comintelli AB

Aktien

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Kortnamn: COMINT

ISIN-kod: SE0011751569

Antal utestående aktier per rapportdatum: 7 490 000 (7 490 000).

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké för 2021 offentliggörs onsdagen den 23 februari 2022.

KONTAKT

Jesper Martell, VD 
E-post: jesper.martell@comintelli.com
Tel: +46 8 6637 600

Peter Mörsell, CFO 
E-post: peter.morsell@comintelli.com
Tel: +46 8 6637 600

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

Taggar: