Comintelli AB Kvartalsrapport, juli-september 2018

Report this content

Finansiell sammanfattning

Juli – September 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 686 tkr (5 628).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 4 230 tkr (3 980).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 598 tkr (1 359) före skatt.
 • Periodens kassaflöde -193 tkr (-1).

Januari-September 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 12 357 tkr (13 674).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 12 965 tkr (12 239).
 • Rörelseresultatet uppgick till -359 tkr (745) före skatt.
 • Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 4 053 tkr (5 984).
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,06 kr.
 • Periodens kassaflöde var +81 tkr (+1 409).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var +721 tkr (-728).


Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning 

Trots minskningen av omsättningen jämfört med 2017 var tredje kvartalet 2018 det näst bästa sedan strategiomläggningen 2015. Tredje kvartalet är normalt det svagaste kvartalet på året för bolaget och historiskt har normalvärdet för tredje kvartalet legat under 2 MSEK. Över tid bör därför omsättningsutveckling och resultat ses i detta perspektiv.

I delårsrapporten juli-augusti 2018 hade vi en kraftig tillväxt jämfört med samma period föregående år, men kvartalets sista månad uppvisade inte samma utveckling. Anledningen är att september 2017 var en extraordinärt stark månad p.g.a. en enskild storaffär. Med den jämförelsen borträknad så ligger 2018 års tredje kvartal i linje med den tillväxt bolaget siktar mot.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor, men revisorn har granskat föregående delårsrapport juli-augusti 2018 (se https://comintelli.com/ir/rapporter/).


Väsentliga händelser under perioden juli-september 2018 

 •  Under perioden har bolagets nyemission och notering på Spotlight Stock Market förberetts.
 •  Jesper Martell och Gabriel Anderbjörk har utträtt ur styrelsen.
 •  Jesper Martell har ersatt Anders Thulin som styrelsesuppleant
 •  Mats Almgren valdes in som ny styrelseledamot. Mats är idag Chief Marketing Officer Business på Telenor Sverige AB och har varit VD på Canal Digital och NEC Scandinavia.
 •  Tomas Huuva valdes in som ny styrelseledamot. Tomas har varit CFO och vice VD inom Serafimergruppen AB, CFO i Svensk Hypotekspension AB, styrelseledamot i Serafim Capital AB och Promentor Finans AB och har idag egen konsultverksamhet inom finans.  
 •  Avtal tecknades med en ny återförsäljare av Intelligence2day i Frankrike som dessutom innefattar Nordafrika.


Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 •  I november har bolaget tillförts 6,9 mkr innan emissionskostnader, genom en genomförd nyemission.
 •  Bolaget noterades den 19 november på Spotlight Stock Market.
 •  ALMI har beviljat ett lån på 3 MSEK som var villkorat av emissionen.


VD har ordet

Jag vill först tacka alla de aktieägare som har tecknat sig i vår nyligen avslutade nyemission för förtroendet. En teckningsgrad på 450% i rådande börsklimat är ett fantastiskt resultat som ger oss de förutsättningar vi behöver för att stärka våra positioner och klättra vidare uppåt.  

Med vår kraftigt stärkta likviditet kommer vi nu att påbörja genomförandet av vår ambitiösa sälj och marknadsplan som bland annat innebär:

 •  Att stärka vårt fokus på den amerikanska marknaden
 •  Ökad satsning på vårt återförsäljarnätverk
 •  Förbättrad marknadsföring, såväl i Sverige som internationellt
 •  Aktivare merförsäljning till befintliga kunder.

Comintelli har flera namnkunniga bolag på sin kundlista och vi kommer att arbeta både på att få in fler liknande kunder samt med aktivare merförsäljning till den existerande kundbasen.

Vi har påbörjat en satsning på Intelligence2day® Elite versionen som är ännu mer molnbaserad och standardiserad och som vi tror kommer underlätta att ta ombord nya kunder och ge ytterligare tillväxt. Vår senaste version lanserades under september och används redan av en stor andel av våra kunder som särskilt verkar uppskatta den nya funktionen för rapportskapande. Forskning och utveckling kring nya tillämpningar av Machine Learning och Artificiell Intelligens fortsätter och förväntas lanseras under 2019.

Under 2019 kommer vi även att öka fokus på att stärka vårt kassaflöde genom en rad åtgärder.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att marknaden för omvärldsbevakning och -analys växer, Comintelli är väl rustade och att vi nu kraftsamlar för en stark avslutning på 2018.


Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2018 släpps 15 februari 2019.


För ytterligare information

Jesper Martell

VD, Comintelli AB

Telefon: 0706229 831

E-post: jesper.martell@comintelli.com

Web: www.comintelli.com/IR


Om Comintelli AB

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintelli's kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity, Telia och Tetra Pak.

Taggar: