Comintellis spridningsemission blev kraftigt övertecknad

Report this content

Den 1 november 2018 avslutades teckningsperioden i Comintellis spridningsemission av aktier inför notering på Spotlight Stock Market. Spridningsemissionen om 6,9 MSEK tecknades till cirka 31 MSEK fördelat på cirka 800 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 450 procent.

Styrelsen avser att idag, den 5 november 2018, fatta beslut om tilldelning. Genom spridningsemissionen emitteras aktier för totalt 6,9 MSEK, vilket innebär att Comintelli tillförs cirka 6 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 0,9 MSEK. Besked om tilldelning till banker och nätmäklare samt distribution av avräkningsnotor kommer ske under tisdagen den 6 november 2018.


VD Jesper Martell kommenterar:

”Det stora intresset att investera i Comintelli har varit mycket glädjande och inspirerande. Vi tackar alla tecknare för deras förtroende och hälsar alla nytillkomna aktieägare varmt välkomna till Comintelli. Med det kapital som emissionen inbringar står vi redo att ta nästa steg i Comintellis utveckling och kommer under kommande år att satsa på ytterligare tillväxt. Vi kommer i synnerhet fokusera på att växa på den amerikanska marknaden där vi ser en stor potential för vår tjänst för omvärldsbevakning och -analys; Intelligence2day®.”


Tilldelning och betalning

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att ägarspridning kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt erhåller minimiposter om 1 000 aktier. Utskick av avräkningsnotor kommer ske under tisdagen den 6 november 2018 till de som erhållit tilldelning. Betalning för tilldelade aktier ska ske inom tre bankdagar. Vid utebliven betalning kan aktierna komma att överlåtas på annan tecknare varvid det är av stor vikt att betalningen sker inom utsatt tid.


Första dag för handel

Första dag för handel i Comintellis aktie på Spotlights Stock Market är planerad till den 19 november 2018.

Aktiens kortnamn: COMINT
Aktiens ISIN-kod: SE0011751569


Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Comintelli att uppgå till 7 490 000 aktier och aktiekapitalet kommer uppgå till 674 100 SEK.


För ytterligare information

Jesper Martell

VD, Comintelli AB

Telefon: 0706-229 831

E-post: jesper.martell@comintelli.com


Om Comintelli AB

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity, Telia och Tetra Pak.


Denna information är sådan information som Comintelli AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det stora intresset att investera i Comintelli har varit mycket glädjande och inspirerande. Vi tackar alla tecknare för deras förtroende och hälsar alla nytillkomna aktieägare varmt välkomna till Comintelli
Jesper Martell, VD, Comintelli