Kallelse till årsstämma i Comintelli AB

Report this content

Aktieägarna i Comintelli AB, org. nr 556593-4907, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019, kl.11.00, i Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Deltagande vid årsstämman m.m.

Rätt att delta i årsstämman tillkommer aktieägare som:

 •  är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2019, och
 •  anmäler sig till bolaget senast tisdagen den 26 april 2019 under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd den 26 april 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.comintelli.com/arsstamma2019.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om:
 • fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 • disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

   9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer.

  10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

 12. Val av revisor.

 13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

 14. Beslut om valberedningsinstruktion

 15. Årsstämmans avslutande.


Förslag till beslut

Punkt 9 - 12 – Styrelsens sammansättning, arvoden m.m.

Aktieägare representerande 4 166 886 av rösterna i bolaget föreslår följande:

att          antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) (föregående år: 4) och att en (1) styrelsesuppleant utses (föregående år: 1);

att          arvode ska utgå till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget (3 personer) med SEK 90 000/år vardera. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode på SEK 120 000/år. För övrigt föreslås ingen ersättning utgå;

att          ersättning till revisorn ska utgå med fast ersättning enligt offert;

att          omval sker av styrelseledamöterna:

               Lennart Grabe;

               Mats Almqvist;

               Pelle Hjortblad;

               Tomas Huuva

att          Pelle Hjortblad utses till styrelseordförande

att          omval sker av styrelsesuppleanten:

               Jesper Ejdling Martell;

att          auktoriserade revisorn Ulf Sundborg, vid KPMG AB, fortsätter som bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2020.

Punkt 13 – Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Föreslås:

att  årsstämman 2019 bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.


Punkt 14 – Valberedning

Styrelsen föreslår att följande valberedningsinstruktion ska gälla tills vidare.

1. Valberedningen

Valberedningen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter. Av dem skall en vara representant för styrelsen (i första hand styrelseordförande) som styrelsen utser och tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna.

2. Ägarförteckning

Baserat på de aktieägare som står med eget namn i den ägarförteckning som bolaget har tillgång till den 30 september skall styrelsens ordförande varje år utan dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.

3. Ordförande i valberedningen

Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande.

4. Mandattid för valberedningen

Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess att ny valberedning utsetts.

5. Offentliggörande

Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast den 31 oktober (6 månader före årsstämma) året före kommande årsstämma.

6. Förändring av ägarstruktur

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men senast 31 december året före kommande årsstämma och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.

7. Ledamot som vill avgå

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag i valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny ledamot.

8. Arvode

Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget, dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

9. Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall lämna förslag på

 • Ordförande för årsstämma
 • Sekreterare för årsstämman
 • Justeringsmän för årsstämman
 • Antalet styrelseledamöter
 • Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt för ev. utskottsarbete
 • Föreslå ny styrelse jämte ev. suppleanter
 • Föreslå styrelseordförande
 • Arvode till revisor

10. Annan stämma än årsstämma

Vid annan bolagsstämma än årsstämman ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som skall förekomma vid stämman

11. Regler för valberedning

Det är också valberedningens uppgift att inför årsstämma lägga fram förslag till arbetsordning för valberedningen samt att löpande uppdatera dessa inför kommande årsstämmor.


Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.comintelli.com/arsstamma2019) senast tre veckor före stämman samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och

verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Efter att årsstämman avslutats kommer Bolagets VD att presentera bolaget och dess målsättningar, samt ge möjlighet att ställa frågor. 

Stockholm 2 april 2019

Styrelsen

Comintelli AB

Email: ir@comintelli.com

Web: www.comintelli.com/ir

Om Comintelli AB

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity, Telia och Tetra Pak.

Taggar: