Kommuniké från årsstämma i Comintelli (publ) den 10 juni 2020 2020-06-10 14:00

Report this content

Comintelli (publ) höll årsstämma den 10 juni 2020. Vid årsstämman var 3 832 982 aktier representerade, vilket motsvarar 51,17 % av totala antalet aktier. Följande beslut fattades där besluten fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalanräkning. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras till nästa års räkenskaper. Årsstämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget avseende räkenskapsåret 2019.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter och en (1) suppleant samt att bolaget skall ha en (1) revisor utan revisorssuppleant. Beslöts att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med SEK 120 000 kr, till icke anställda styrelseledamöter med SEK 72 000 samt till revisorn med fast ersättning enligt offert. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Hjortblad, till styrelseledamöter omvaldes Lennart Grabe, Roine Gabrielsson och Tomas Huuva, till styrelsesuppleant omvaldes Jesper Ejdling Martell och till revisor omvaldes Ulf Sundborg, KPMG.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintelli.com E-post: peter.morsell@comintelli.com
Comintelli AB
08-663 76 00
ir@comintelli.com

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

Taggar: