Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Report this content

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 september 2021 att Bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om 300 MSEK under ett ramverk om totalt 750 MSEK med ISIN SE0016802912 med förfall 2024 (”Ramverket”) och den 15 september 2021 att Bolaget emitterat ytterligare obligationer om 50 MSEK under Ramverket. Totalt har således obligationer om 350 MSEK emitterats under Ramverket.

I och med emissionerna och i enlighet med villkoren för obligationerna ska Bolaget ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av obligationerna har Compactor upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Compactor kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 11 oktober 2021.

Prospektet finns tillgängligt på Compactors hemsida, www.compactorfastigheter.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl 16:15.

Prenumerera

Dokument & länkar