Beslut vid extra stämma 14 juni 2019

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 868 775,40 SEK genom nyemission av högst 8 687 754 aktier, envar med kvotvärde 0,10 SEK, till en teckningskurs om 1,00 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 8 687 754 SEK.

För fullständigt protokoll se pdf-fil

Prenumerera

Dokument & länkar