Erbjudandet i Compodium övertecknat

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Compodium International AB (publ) (”Compodium” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, övertecknades.

Erbjudandet omfattade 2 500 000 aktier i Compodium och teckningskursen uppgick till 26 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 65 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har, inom ramen för Erbjudandet, tillförts över 800 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 9 november 2021. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att delta i Compodiums IPO och välkomna alla nya aktieägare. I och med IPO:n står Compodium väl rustade att ta sig an den stora potentialen som finns inom den digitala kommunikationsmarknaden. Likviden kommer vi använda för värdeskapande aktiviteter främst inom produktutveckling och försäljning. Noteringen på Nasdaq First North är en viktig milstolpe på bolagets fortsatta tillväxtresa – Charlotte Berg, VD för Compodium

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i Compoidum från 7 824 878 till 10 324 878, vilket motsvarar en utspädning om cirka 24,2 procent. Erbjudandet omfattades av teckningsåtaganden till cirka 77 procent, motsvarande cirka 50,0 MSEK, från Concejo AB (publ) (gm Concejo Invest AB), Quinary Investment AB, Beijer Ventures AB, ES Aktiehandel AB och Fårö Capital AB.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certfied Adviser vid notering på Nasdaq First North Growth Market, och Advokatbyrån Kaiding KB är legal rådgivare till Compodium i samband med Erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med värdepapper som emitterats av Compodium.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer tillhandahållas efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, återförsäljas, levereras, överföras eller säljas (varken direkt eller indirekt) i eller till USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande och/eller den information som pressmeddelandet innehåller får inte offentliggöras eller distribueras (vare sig direkt eller indirekt) i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien, och inget sådant erbjudande av värdepapper kommer att göras till allmänheten i Storbritannien, förutom att erbjudanden av värdepapper kan göras till allmänheten i Storbritannien när som helst enligt följande undantag i den brittiska prospektförordningen: (i) till varje juridisk enhet som är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2 i den brittiska prospektförordningen, eller (ii) i övrigt omfattas av artikel 86 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”), förutsatt att inget sådant erbjudande av värdepapper kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt enligt artikel 85 i FSMA eller kompletterar ett prospekt enligt artikel 23 i den Brittiska Prospektförordningen. I detta sammanhang avses med ”erbjudande till allmänheten” i förhållande till värdepapperen, kommunikation i vilken form som helst och på vilket sätt som helst med tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och värdepapperen som ska erbjudas för att en investerare ska kunna besluta att köpa värdepapperen, och ”Brittiska Prospektförordningen” avser förordning (EU) 2017/1129 så som den införlivas i inhemsk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Dessutom distribueras detta dokument i Storbritannien endast till och riktar sig endast till (i) professionella investerare som avses i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 i Föreskriften; eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för och alla inbjudningar, erbjudanden eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck såsom ”förutser”, ”kan”, ”kommer”, ”bör”, ”planerar”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”förväntas”, ”tror”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”antar” och liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till och vilka i sin tur kan vara baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antaganden i framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa vara korrekta. Eftersom framåtriktade uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges genom de framåtriktade uttalandena. 

Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för framåtriktade uttalanden och tar inte något ansvar för den framtida riktigheten i framåtriktad information eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revisioner av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår relaterat till innehållet i detta pressmeddelande.


 

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue - en säker, krypterad och autentiserad videomötestjäns, såväl som tjänster inom säkra meddelanden, digital signatur och visselblåsarfunktion. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Compodium levererar tillförlitliga och säkra premiumlösningar för enhetlig kommunikation, som hjälper företag och myndigheter samarbeta mer effektivt och uppnå högre produktivitet. Med en förstklassig kundtjänst och mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder, bland annat några av de största organisationerna inom hälso -och sjukvård, teknologi, offentlig sektor och finansiella tjänster, att skapa möteskulturer som tar hänsyn till både människor och miljö.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

Prenumerera

Dokument & länkar