Idag inleds teckningstiden i Compodiums nyemission inför notering vid Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Idag inleds teckningstiden i Compodium International AB`s (publ) (”Compodium” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier (”Erbjudandet”) i vilken allmänheten och institutionella investerare har möjlighet att teckna aktier.

Idag inleds teckningstiden i Compodium International AB`s (publ) (”Compodium” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier (”Erbjudandet”) i vilken allmänheten och institutionella investerare har möjlighet att teckna.

Compodium genomför en nyemission av 2 500 000 aktier i samband med Bolagets planerade notering vid Nasdaq First North Growth Market. Emissionen uppgår till cirka 65 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare motsvarande cirka 77% av Erbjudandet. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 9 november 2021.

Tidplan för Erbjudandet:

Teckningsperioden för Erbjudandet 14 oktober 2021 – 28 oktober 2021
Offentliggörande av utfall Omkring 29 oktober 2021
Preliminär första dag för handel 9 november 2021

Prospekt, villkor och anvisningar

Fullständigt Prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med anmälningssedlar på Compodiums, Hagberg & Aneborn Fondkommissions samt Redeye Aktiebolags respektive hemsidor (https://www.compodium.com/, https://hagberganeborn.se/, https://www.redeye.se/).

Investerarträffar

Compodium kommer att hålla en investerarpresentation idag den 14 oktober 2021 klockan 19:40 samt en på torsdag den 21 oktober 2021 klockan 16:00. Presentationerna efterföljs av en Q&A. Inbjudan presenteras på Compodiums och Redeyes respektive hemsidor.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certfied Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market, och Advokatbyrån Kaiding KB är legal rådgivare till Compodium i samband med Erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB agerar Retail Selling Agent i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med värdepapper som emitterats av Compodium.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas genom det prospekt som Compodium har upprättat och som godkändes av Finansinspektionen den 12 oktober 2021. Detta pressmeddelande utgör således inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, samt Storbritannien är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, återförsäljas, levereras, överföras eller säljas (varken direkt eller indirekt) i eller till USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande och/eller den information som pressmeddelandet innehåller får inte offentliggöras eller distribueras (vare sig direkt eller indirekt) i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i ovanstående länder eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

För frågor angånende Compodiums tjänster var snäll att kontakta pressansvarig:
Lin Nordström tel: +46 (0)733993386 lin.nordstrom@compodium.com

Prenumerera

Dokument & länkar