KALLELSE EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Report this content

Aktieägarna i Compodium International AB (publ), 556614-5826, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 januari 2022, kl. 17.00. Bolagsstämman hålls på adressen Västra Varvsgatan 31 i Luleå. Det kommer att vara möjligt att delta via video.  

I syfte att minska antalet styrelseledamöter föreslår aktieägare som äger mer än tio procent av aktierna att bolaget kallar till extra stämma för val av antal ledamöter och val av styrelse. Kallelse sker enligt 7 kap. 13 § 2 st. aktiebolagslagen. 

NOTICE, EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  

The shareholders of Compodium International AB (publ), 556614-5826, are hereby noticed of the extraordinary general meeting on Wednesday the 26th of January 2022 at 5 o’clock at the premises of Compodium, Västra Varvsgatan 31 in Luleå. It will be possible to attend the meeting via video.  

In order to decrease the number of board members, shareholders representing more than ten percent of the shares have proposed an extra general meeting for decision regarding the number of board members and election of directors of the board. The notice has been made in accordance with Chapter 7 Section 13 of the Swedish Companies Act (2005: 551). 

Anmälan och rätt att delta  

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear januari 2022 ha anmält sitt deltagande till bolaget per post till Compodium International AB, Västra Varvsgatan 31, 972 36 Luleå, per telefon 0920-774 41 eller per e-post till rebecka.brevemark@compodium.com. Vid anmälan ska namn och person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde bör även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska för att äga rätt att delta i stämman, utöver att anmäla deltagande vid den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken. Sådan införing kan vara tillfällig (s.k.  rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens förfaranden sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 18 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare kan närvara vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. 

Registration etc. 

Shareholders who wish to attend the meeting shall be entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB regarding conditions as of 18 Januari 2022 and, notify the Company of their attendance no later than 20 januari 2022 by post to till Compodium International AB, Västra Varvsgatan 31, 972 36 Luleå, by phone to 0920-774 41 or by e-mail to rebecka.brevemark@compodium.com. When registering, name and personal / organization number, address, telephone number and shareholding must be stated. Shareholders who wish to bring an assistant should also state this and the number of assistants in their application. Information provided when registering will be processed and used only for the Extraordinary General Meeting. See below for further information on the processing of personal data. 

To be entitled to attend the Extraordinary General Meeting, a shareholder who has allowed nominee registration of their shares must, in addition to registering attendance at the Extraordinary General Meeting have the shares registered in their own name so that the shareholder is listed in the share register. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures at such time in advance as the nominee determines. Voting rights registrations made by the nominee no later than 18 January 2021 will be taken into account in the presentation of the share register. Shareholders may attend the meeting in person or through an authorized representative and may be accompanied by a maximum of two assistants. 

Ombud m.m.  

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör en kopia av denna i god tid före stämman insändas till Compodium International AB, Västra Varvsgatan 31, 972 36 Luleå eller via e-post till rebecka.brevemark@compodium.com. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman.  Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängliga på Bolagets hemsida, www.compodium.com. Fullmakten är giltig i ett (1) år från dess utfärdande eller den längre tid som anges i fullmakten, dock längst i fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, som inte är äldre än ett (1) år och som visar firmateckningen, biläggas till formuläret. 

Proxy etc.  

If the shareholder votes by proxy, a copy of the power of attorney should be sent to Compodium International AB, Västra Varvsgatan 31, 972 36 Luleå or by e-mail to rebecka.brevemark@compodium.com in good time before the meeting. The original power of attorney must be presented at the meeting. Power of attorney forms are provided by the Company on request and are also available on the Company's website www.compodium.com. The power of attorney is valid for one (1) year from the date of issue, or the longer period of validity specified in the power of attorney, albeit a maximum of five (5) years. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or other authorization documentation, not older than one (1) year, which shows an authorized signatory shall be attached to the form. 

DAGORDNING  

AGENDA  

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.  

Opening of the general meeting and election of chairman of the meeting.  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

Preparation and approval of the voting register.  

3. Godkännande av dagordning.  

Approval of the agenda.  

4. Val av justeringsperson.  

Election of person to attest the minutes.  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

Determination of whether the meeting was duly convened.  

6. Val av antal styrelseledamöter. 

Decision regarding the number of members of the board.  

7. Val av styrelse. 

Election of members of the board.  

8. Stämmans avslutande.  

Close of meeting.  

Beslutsförslag 

Aktieägare representerande mer än 60 procent av rösterna i bolaget har lämnat följande förslag till beslut. Bedömningen är att en mindre styrelse skapar förutsättningar för ett mer agilt och effektivt styrelsearbete. 

Val av antal styrelseledamöter (punkt 6): Fem (5) ledamöter Val av styrelse (punkt 7): 

• Thorleif Jener - ordförande 

• Johan Qviberg - ledamot 

• Malin Jonsson - ledamot 

• Hosni Teque-Omeirat - ledamot 

• Amit Walia - ledamot 

Proposed resolution 

Shareholders representing more than 60 percent of the votes in the company have presented the following proposed resolution. The assessment is that a decreased board creates the conditions for a more agile and efficient work.

Decision regarding the number of members of the board (item 6): Five (5) board members Election of members of the board (item 7): 

Thorleif Jener - chairman 

Johan Qviberg - board member 

Malin Jonsson - board member 

Hosni Teque-Omeirat - board member 

Amit Walia - board member 

Antal aktier och röster 

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 10 324 878 st. 

Number of shares and votes  

Total number of shares and votes in the company is 10 324 878. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar  

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägare i vissa fall rätt att på bolagsstämman begära upplysningar från bolagets styrelse och verkställande direktör.  

Shareholders' right to receive information 

According to ch. 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (2005: 551) shareholders are entitled in certain cases to request information at the General Meeting from the Company's Board of Directors and the CEO. 

Behandling av personuppgifter  

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy bolagsstammor­svenska.pdf. 

Processing of personal information 

For information on how the Company processes your personal information, please refer to the privacy policy which is available on Euroclear's website (in Swedish)  

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor­svenska.pdf. 

Stockholm den 5 januari 2022 

Styrelsen för Compodium International AB (publ)

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. Redeye kan nås på certifiedadviser@redeye.se samt 08-121 57 690.

Prenumerera

Dokument & länkar