Bokslutskommuniké Computer Innovation i Växjö AB (publ) Januari- December 2017

Kvartal 4, Oktober - December 2017

● Nettoomsättning koncernen 0 tkr (404 tkr)

● Resultat efter finansiella poster koncernen -1 647 tkr (-626 tkr)

Helår, Januari - December 2017

● Nettoomsättning koncernen 757 tkr (2 279 tkr)

● Resultat efter finansiella poster koncernen -5 077 tkr (-1 005 tkr)

Affärsidé och verksamhet
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring, fakturering och annat för de mindre
företagens administration. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på
för olika länders regelverk.
Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med olika partners
på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i olika länder eller genom att
leverera programmen som White Label – det vill säga under annat företags namn. I samtliga fall betalar
bolagen en procentuell andel av försäljningen till Computer Innovation. Denna betalning sker år efter år och
intäkterna kommer att öka för varje år då kundstocken kommer att öka med nya kunder.
Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, (K3).
Principen för redovisning av intäkterna är att halva startavgiften för ett säljbolag redovisas vid leverans av
programvaran och resterande del periodiseras över kommande 12 månadersperiod.
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.
Investeringar
Periodens investeringar av immateriella tillgångar uppgår till 1 833 tkr (3 885 tkr).
Finansiering
Långfristiga lån har inte tagits upp under perioden.
Nästa rapporttillfälle
Rapporttillfälle för Q1, 2018 är den 7 maj 2018.
VD kommenterar bokslutskommunikén.Computer Innovation vill bli en ledande global aktör inom det som kallas webbaserad bokföring och andra administrativa tjänster för internet.Vi har sedan 2013 arbetat med utveckling av en plattform som till rimliga kostnader kan anpassas till regelverket i stort sett i alla länder. Utöver detta har programmet anpassats till att kunna hantera olika språk och då även sådana som har andra teckenuppsättningar, t ex hindi, ryska, kinesiska. Användarna kan välja sitt eget språk vilket innebär att de olika användarna samtidigt kan välja sitt eget språk vilket avsevärt underlättar ett effektivt arbete.Kostnaderna för hela utvecklingen ligger på mer än 18 MSEK. Men nu har vi en produkt som är i världsklass!Min erfarenhet av tidigare bolag som jag grundat är att det är värt att ta en del besvär i arbetet tidigt innan man lanserar en produkt. Tyvärr avspeglas det i stora kostnader, men att se till att man har en produkt som är konkurrenskraftig ger senare en styrka som mer än väl kompenserar för de tidsfördröjningar man fått tidigare. Vi har därmed nu en produkt som kan hävda sig mycket väl internationellt.Computer Innovation får sina intäkter på två sätt. Det är dels en startavgift på några Mkr från den part som ansvarar för försäljningen i ett land, dels en löpande procentuell andel av försäljningen i det aktuella landet. Den senare intäkten är mycket låg i början, men kommer så småningom att vara avsevärd. Det blir därför startavgifterna som syns i intäkterna och de har varit små under 2017.Det här har betytt att vi har ett behov av mer kapital – hur vi kommer att ta in det kommer vi snart att kommunicera. Vidare är intresset mycket stort för etablering i flera länder och vi kommer under de närmaste månaderna att kunna publicera flera samarbeten med aktörer i flera länder.Inom kort kommer en extra stämma att utlysas för att för att välja in fler ledamöter då styrelsen nu inte är fullständig.Mer information kan ges av Jan Älmeby, VD och grundare jan.almeby@compinn.se eller tel 0708-373255
Resultaträkningar moderbolag 2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01
Belopp i Tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 0 403 757 2 279
Aktiverat arbete för egen räkning 1 833 70 2 289 476
Summa rörelseintäkter 1 833 473 3 046 2 755
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader -2 588 -374 -4 874 -1 183
Personalkostnader 0 -97 0 -914
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -611 -462 -2 327 -1 015
Summa rörelsekostnader -3 199 -933 -7 201 -3 112
Rörelseresultat -1 366 -460 -4 155 -357
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande kostnader -90 -25 -180 -40
Resultat efter finansiella poster -1 456 -485 -4 335 -397
Resultat före skatt -1 456 -485 -4 335 -397
Skatt på årets resultat 950 107 950 86
Periodens resultat -506 -378 -3 385 -311
Balansräkning Moderbolag Tkr 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 17 132 17 149
Materiella anläggningstillgångar 521 542
Finansiella anläggningstillgångar 4 737 3 548
Summa anläggningstillgångar 22 390 21 239
Kortfristiga fordringar 783 641
Kassa och bank 65 99
Summa omsättningstillgångar 848 740
SUMMA TILLGÅNGAR 23 238 21 979
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 9 689 8 466
Fritt eget kapital 1 175 5 784
Summa eget kapital 10 864 14 250
Långfristiga skulder 94 99
Kortfristiga skulder 12 280 7 630
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 238 21 979
Resultaträkning koncern Tkr 2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 0 404 757 2 279
Aktiverat arbete för egen räkning 1 833 69 2 289 476
Summa rörelseintäkter 1 833 473 3 046 2 755
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2 609 -373 -4 932 -1 215
Personalkostnader 0 -98 0 -914
Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar -781 -604 -3 011 -1 699
Summa rörelsekostnader -3 390 -1 075 -7 943 -3 828
Rörelseresultat -1 557 -602 -4 897 -1 073
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande kostnader -90 -24 -180 -53
Summa finansiella poster -90 -24 -180 -53
Resultat före skatt -1 647 -626 -5 077 -1 126
Skatt på periodens resultat 950 137 950 86
Periodens resultat -697 -489 -4 127 -1 040
varav minoritetsandel av årets resultat -84 -54 -354 -237
Balansräkning Koncern Tkr 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 17 817 18 518
Materiella anläggningstillgångar 521 542
Finansiella anläggningstillgångar 2 346 1 396
Summa anläggningstillgångar 20 684 20 456
Kortfristiga fordringar 797 471
Kassa och bank 77 148
Summa omsättningstillgångar 874 619
SUMMA TILLGÅNGAR 21 558 21 075
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Aktiekapital 500 500
Övrigt tillskjutet kapital 17 693 17 693
Annat eget kapital -8 974 -4 847
Summa eget kapital 9 219 13 346
Varav eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 8 988 12 758
Varav innehav utan bestämmande inflytande 231 588
Långfristiga skulder 94 99
Kortfristiga skulder 12 245 7 630
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 21 558 21 075
Förändring i moderbolagets eget kapital, Tkr 2017-12-31 2016-12-31
Ingående eget bundet kapital 1 januari 8 466 513
Förändring fond för utvecklingsutgifter 1 223 7 953
Summa eget bundet kapital 9 689 8 466
Ingående fritt eget kapital 1 januari 5 784 14 048
Förändring fond för utvecklingsutgifter -1 223 -7 953
Periodens resultat -3 386 -311
Summa fritt eget kapital 1 175 5 784
Totalt eget kapital vid periodens utgång 10 864 14 250
Kassaflödesanalys Moderbolag
Belopp i Tkr
2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 672 2 727 2 301 1 720
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 873 -3 900 -2 329 -8 515
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 998 -6 2 743
Periodens kassaflöde -203 -175 -34 -4 052
Likvida medel vid periodens början 268 274 99 4 151
Periodens kassaflöde -203 -175 -34 -4 052
Likvida medel vid periodens slut 65 99 65 99
Kassaflödesanalys Koncern
Belopp i Tkr
2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 991 2 875 2 223 1 909
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 833 -3 986 -2 289 -8 446
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 602 986 -6 2 534
Periodens kassaflöde -444 -125 -72 -4 003
Likvida medel vid periodens början 521 274 149 4 152
Periodens kassaflöde -444 -125 -72 -4 003
Likvida medel vid periodens slut 77 149 77 149
Aktiedata 2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Resultat per aktie på koncernens resultat, kr/aktie -0,004 -0,003 -0,024 -0,007
Antal aktier, antal tusen 156 160 156 160 156 160 156 160
Genomsnittligt antal aktier, antal tusen 156 160 156 160 156 160 156 160

Dokument & länkar