Computer Innovation genomför försäljning av fastighet som inbringar 4 MSEK samt ser över möjligheten att förstärka bolagets finansiella ställning

Report this content

Computer Innovation i Växjö AB (publ) har sålt en fastighet som funnits i bolagets ägo till ett försäljningspris på 4 MSEK. Bolaget får ett nettolikvid om 3,2 MSEK efter lösen av lån kopplade till fastigheten. Tillträde sker den 19 april 2018.

Bolaget har under en period haft en ansträngd ekonomi. Försäljningen av fastigheten är ett av de viktiga stegen i bolagets planerade strategi för att säkerställa verksamheten och höja tempot i produktutvecklingen.

Styrelsen har påbörjat en process att se över möjligheten att förstärka bolagets finansiella ställning. Styrelsen återkommer inom kort med en plan för att finansiera bolaget på kort och lång sikt.


Växjö 180418

Styrelsen i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD

jan.almeby@compinn.se

+46 708 37 32 55

Denna information är sådan information som Computer Innovation i Växjö AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 klockan 15:00 CET.

Dokument & länkar