Computer Innovations årsstämma fortsätter i augusti

Report this content

Computer Innovation i Växjö AB (publ) har haft årsstämma den 30 juni.  Då årsredovisningen inte framlagts enligt aktiebolagslagens 7 Kap 25§ kommer stämman med stöd av 7 Kap 14§ om fortsatt stämma att fortsätta den 22 augusti vilket också beslutades av stämman.

Beslut som fattades under första delen av stämman var

-        Val av styrelse med omval av Jan Älmeby, nyval av Lars Bontin och Gunnar Johansson som också föreslogs som ny ordförande. Ingen suppleant utsågs.

-        Beslut att styrelsen bemyndigas besluta om nyemission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 30 000 000 nya aktier kan komma att utges. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.

-        Beslut om att förvärva återstående 49 procent av aktierna i Clickoffice för två miljoner kronor att betalas med nyemitterade aktier.

-        Styrelsen beviljades mandat av stämman att förvärva företag, helt eller delvis, och starta nya företag inom och utom Sverige liksom att efter styrelsen bedömande låta delar av nya bolag delas ut till aktieägare i Computer Innovation.

-        Stämman beslöt att bolag för USA och Spanien skall bildas.

Samtliga beslut var enhälliga.

För mer information kontakta Jan Älmeby, VD Computer Innovation, jan.almeby@compinn.se     0708-373 255.

Computer Innovation utvecklar webbaserade program för bokföring, fakturering och andra administrativa rutiner för försäljning i Sverige och andra länder.