Emission i delägda bolaget CloudofSweden AB

Styrelsen i av Computer Innovation till 32 procent delägda CloudofSweden AB har den 10 oktober 2016 beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 mars 2016, att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier i CloudofSweden.

Totalt emitteras 10 000 172 aktier till kursen 55 öre per styck, varvid bolaget tillförs cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 18 procent i förhållande till antalet aktier i CloudofSweden genom att antalet utestående aktier ökar till 53 712 312. Efter genomförd emission kommer Computer Innovations ägarandel i CloudofSweden uppgå till 26 procent.

Emissionen tecknas i sin helhet av en grupp kvalificerade investerare. 

Regin Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Jan Älmeby, VD CloudofSweden AB (publ) och Computer Innovation i Växjö AB (publ).

Tel. 0708-373255

E-post:  jan.almeby@compinn.se

 

Om Computer Innovation och CloudofSweden:

Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserade program för bokföring, fakturering och andra administrativa rutiner. Plattformen kan anpassas för olika länders regelverk. CloudofSweden är det företag som har rätten till försäljning i Sverige.