Kallelse till extra bolagsstämma i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Aktieägarna i Computer Innovation i Växjö AB (publ). 556245-1269, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 mars 2017 kl 14 på bolagets kontor, Hammargatan 6, Växjö.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i aktieboken den 24 februari 2017, dels anmäla sitt deltagande till Computer Innovation per e-post info@compinn.se eller med brev till Computer Innovation AB, Box 10, 351 03 Växjö senast den 24 februari 2017.

Fullständig information finns på bolagets hemsida www.compinn.se

Växjö den 17 februari 2017

Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Styrelsen