Kommuniké från extra bolagsstämma 3 mars i Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna omval av styrelseledamöterna Christian Krüeger och Jan Älmeby. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag nyval av Mats Birgersson som också blir styrelsens ordförande.

Jan Älmeby återgår nu som VD för bolaget.

Mer information kan lämnas av Jan Älemeby, jan.almeby@compinn.se eller per telefon 0708-373255