Kvartalsrapport juli-september 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ)

Computer Innovation levererade i slutet av kvartal 2 en färdig produkt som lanserats i Sverige som första land. Försäljningen sker genom det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ).
Computer Innovations nettoomsättning uppgick juli-september 2016 till 375 tkr, hänförligt till lanseringen.


Nettoomsättning 375 tkr (0 tkr).

Resultat efter finansiella poster -794 tkr (-2 033 tkr).

Periodens investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 1 354 tkr (1 836 tkr).

Periodens kassaflöde blev -842 tkr (3 519 tkr).(För fullständig rapport, se bifogad fil)


Kontakt:
Jan Älmeby, VD Computer Innovation i Växjö AB (publ)
Tel. 0708 – 373 255
E-post. info@compinn.seVerksamhet
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserad bokföring och fakturering. Det unika för plattformen är att den till låg kostnad kan anpassas och byggas på för olika länders regelverk.
Målet är att använda plattformen för ett stort antal länder. Detta sker då i allmänhet i samarbete med partners på de olika marknaderna. Det kan vara i form av fristående eller delägda bolag i länderna eller genom att leverera programmen som White Label, det vill säga under annat företags namn.

Taggar: