Bokslutsrapport 2020 för Concejo AB (publ)

Report this content

Kvartal 4, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (45,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9 MSEK (-130,0).
 • Resultat per aktie1 uppgick till -3,65 SEK (-12,30).
 • Företagsnamnet ändrades till Concejo AB (publ).
 • Verksamheten ändrades till att vara ett blandat investmentbolag.
 • Villkorat avtal ingicks om förvärv av SBF Management AB.
 • Ägandet i Envigas ökades till 24,5 procent.
 • Hybridobligationer till ett nominellt värde om 60 MSEK har återköpts.

Kvartal 1–4, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 255,7 MSEK (250,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -139,3 MSEK (-224,7).
 • Resultat per aktie1 uppgick till 113,33 SEK (-15,22).
 • Periodens resultat uppgick till 1 335,4 MSEK (-153,2).
 • Eget kapital uppgick per 31 december 2020 till 1 261,0 MSEK (275,7).
 • Eget kapital per aktie uppgick per 31 december 2020 till 107,8 SEK (23,6).
 • Soliditeten uppgick per 31 december 2020 till 88 procent (15).
 • Slutlig avräkning med Nordic Capital för transaktionen rörande affärsområde Marine & Safety har resulterat i en slutgiltig nettolikvid som fastställts till 2 537 MSEK.
 • Concejo innehar per 2020-12-31 egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 80 MSEK, motsvarande 40,0 procent av den totalt emitterade volymen.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 15,00 kronor per aktie (17,00).

Händelser efter periodens utgång

 • Efter perioden förvärvade Concejo 10,3 procent av kapitalet i Christian Berner Tech Trade AB.
 • Bolagsstämman i Concejo godkände, den 24 februari 2021, föreslaget förvärv av SBF Manage­ment AB. Concejo inväntar godkännande från Finansinspektionen för att kunna slutföra förvärvet.

1 Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.

 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad Lars Håkansson
Vd och koncernchef  CFO
E-post: ca.rosenblad@concejo.se  E-post: lars.hakansson@concejo.se
Telefon: +46-73 672 48 01      Telefon: +46-8 563 053 12
 

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 25 februari 2021 klockan 16:30 CET.

Om Concejo AB (publ)
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. www.concejo.se

Taggar: