Frivillig inlösen av hybridobligation

Report this content

Concejo AB (publ) meddelar härmed att man har för avsikt att nyttja möjligheten i enlighet med klausul 10.3 (Issuer´s call option) i villkoren för hybridobligationslån med ISIN SE0010494799 (”Hybridobligationerna”) att per den 1 november 2021 lösa in samtliga utestående Hybridobligationer till ett pris om per Hybridobligation motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med den relevanta återbetalningsdagen.

Hybridobligationerna avses avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med den frivilliga inlösen. Information om datum för avstämningsdag och sista dag för handel kommer att meddelas under september 2021 i samband med att den formella underrättelsen avseende frivillig inlösen avses skickas i enlighet med villkoren för Hybridobligationen till innehavare av Hybridobligationerna.

Hybridobligationerna redovisas som en del i eget kapital. I samband med inlösen kommer därför Concejos eget kapital att minska med 120 MSEK.

 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
www.concejo.se

 

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 13:00 CET.


Om Concejo 
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar