Halvårsrapport januari–juni 2021 för Concejo AB (publ)

Report this content

Kvartal 2, 2021

•   Nettoomsättningen uppgick till 78,1 MSEK (74,7).

•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –32,1 MSEK (–44,6).

•   Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 22,5 MSEK (–51,6).

•   Periodens resultat uppgick till 22,5 MSEK (–97,6).

•   Resultat per aktie1) uppgick till 1,92 SEK (–8,58).

•   På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

•   Concejo har förvärvat 16,5 procent av röster och kapital i Compodium International AB.


Kvartal 1–2, 2021

•   Nettoomsättningen uppgick till 127,5 MSEK (137,5).

•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –60,2 MSEK (–68,1).

•   Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 38,9 MSEK (–95,8).

•   Periodens resultat uppgick till 39,6 MSEK (1 387,9).

•   Resultat per aktie1) uppgick till 3,47 SEK (118,07).

1) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.

Händelser efter periodens utgång

•   Efter periodens utgång har styrelsen i Concejo via pressmeddelande den 31 augusti 2021 informerat om att man har för avsikt att den 1 november 2021 nyttja möjligheten att lösa in den resterande delen av hybridobligationen om 120 MSEK, som per 30 juni 2021 redovisas som en del i eget kapital. I samband med inlösen kommer därför eget kapital att minska med 120 MSEK.

•   Efter periodens utgång har Concejo förvärvat cirka 5,8 procent av röster och kapital i ­Xenergic AB.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 klockan 15:00 CET

Taggar: