Concentric AB säljer egna aktier och överlåter egna aktier till en ESOT

Deltagare i LTI 2017 har rätt att erhålla 102 800 aktier, av vilka 13 240 aktier överlåtes direkt. Enligt villkoren i LTI 2017 ska av deltagarna 63 860 aktier förvärvas för 98,50 kr och 25 700 aktier för 147,70 kr. Deltagarna i programmet utnyttjar inte de aktier som överstiger nuvarande börskurs. Enligt bemyndigande från årsstämman har därför styrelsen för Concentric beslutat att avyttra resterande 63 860 aktier på Nasdaq Stockholm före 6 augusti 2020. Skillnaden mellan försäljningspriset och deltagarnas förvärvspris i LTI 2017 kommer att överlåtas till deltagarna.

Inför denna försäljning av egna aktier har 89 600 aktier överförts från ESOT till Concentric AB.

Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Försäljningen verkställs av en bank i enlighet med punkt 5.1.1 Part H i Nasdaqs emittentregler gällande från 1 maj 2020 och i övrigt enligt gällande lagar och regler.

Information om genomförandet av försäljningar återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Försäljningar kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande.

Årsstämman för Concentric den 6 april 2020 beslutade att överlåta upp till 138 600 aktier till en Employee  Share Ownership Trust ("ESOT") som en del av en Joint Share Ownership  Plan ("JSOP") under LTI 2020. I enlighet med årsstämmans beslut, och villkoren för LTI 2020, har styrelsen för Concentric genomfört överlåtelsen avseende 93 712 aktier. Aktierna överläts kostnadsfritt till ESOT.  Samtidigt som ESOT förvärvade huvuddelen av äganderätten i respektive aktie, förvärvades en mindre benefik äganderätt i respektive aktie av deltagarna i JSOP till marknadsvärdet, som uppgick till 0,20 kronor per ägarrätt. Detta resulterade i att deltagarna blev delägare av aktierna. Anledningen till årsstämmans beslut att överlåta egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra en skatteeffektiv leverans av aktier, under LTI 2020, till vissa deltagare bosatta i Storbritannien.

Det totala innehavet av egna aktier per dagen för detta pressmeddelande var 222 055 och det totala antalet registrerade aktier var 38 297 600. Följaktligen utgör bolagets totala innehav av egna aktier 0,6 % av det totala antalet aktier. Därutöver uppgår det totala antalet aktier som överlåtits till en personalaktietrust till 304 812. Inklusive dessa aktier uppgår bolagets innehav av egna aktier till 526 867, vilket motsvarar 1,4 % av det totala antalet aktier.


 

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, 0766-104 004 

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 000 MSEK och cirka 800 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar