CONCENTRICS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018

FJÄRDE KVARTALET

  •  Nettoomsättning: 582 MSEK (503) – upp 11% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+5%).
  •  Rörelseresultat: 140 MSEK (108) – en rörelsemarginal om 24,1% (21,4). Den underliggande rörelsemarginalen var 24,8% (19,6), justerat för utfasning av kundkontrakt och jämförelsestörande pensionsrelaterade poster.
  •  Resultat efter skatt: 115 MSEK (82); resultat per aktie före utspädning om 2,95 SEK (2,08).
  •  Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 136 MSEK (132), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.
  •  Utdelning: Mot bakgrund av koncernens resultat och starka finansiella ställning kommer styrelsen att föreslå en utdelning om 4,25 SEK (3,75) per aktie och att nuvarande mandat för återköp av egna aktier förnyas.

HELÅR

  •  Nettoomsättning: 2 410 MSEK (2 104) – upp 12% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+3%).
  •  Rörelseresultat: 529 MSEK (404) - en rörelsemarginal om 21,9% (19,2). Den underliggande rörelsemarginalen var 22,1% (18,7), justerat för utfasning av kundkontrakt och jämförelsestörande pensionsrelaterade poster.
  •  Resultat efter skatt: 405 MSEK (303); resultat per aktie före utspädning om 10,30 SEK (7,54).
  •  Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 554 MSEK (360), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.
  •  Koncernens nettoskuld: 12 MSEK (185); en skuldsättningsgrad om 1% (21).

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar bokslutskommunikén för fjärde kvartalet 2018. 

Försäljningsutveckling

Koncernens omsättning för fjärde kvartalet ökade med 11% justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är betydligt högre än den publicerade marknadsstatistiken. Den fortsatt starka efterfrågan är uppenbar i våra båda kärnregioner, Nordamerika och Europa, samt på alla våra fyra slutmarknader, i synnerhet lastbilar och utrustning för entreprenad och lantbruk. Om helåret 2018 jämförs med 2017, så ökade koncernens försäljning med 12% justerat för valuta och överträffade den publicerade marknadsstatistiken med 5 procentenheter.

Den största slutmarknaden för Concentric är fortfarande lastbilar, som svarar för 45% av koncernens omsättning, främst koncentrerat till Nordamerika och Europa. Det är i synnerhet den nordamerikanska ekonomin som driver den starka tillväxten jämfört med föregående år inom marknaden för medeltunga och tunga lastbilar. Även efterfrågan på lastbilar i Europa visade tillväxt men inte i den utsträckning som rådde under 2017. Slutmarknaderna för entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner visade också förbättringar på samtliga geografiska områden och industriapplikationer hade en stadig tillväxt jämfört med föregående år, främst i Nordamerika, Europa och Indien.

I synnerhet Indien har varit en stark marknad under 2018 eftersom ekonomin har fortsatt växa, med stöd av en reformagenda och fortsatta investeringar i infrastruktur. Concentric har blivit starkare inom alla fyra slutmarknader, särskilt inom marknaderna för medeltunga och tunga lastbilar och entreprenadmaskiner.

Concentric Business Excellence hjälper oss att möta ökad efterfrågan

Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en självklar, integrerad del av vår företagskultur. Den viktigaste drivkraften är att uppnå högsta möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har hjälpt våra team att på ett effektivt sätt öka vår kapacitet och produktion över hela världen. På så sätt har vi varit bättre rustade att möta en ökad efterfrågan.

CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen och den redovisade rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet och helåret ökade till 24,1% (21,4) respektive 21,9% (19,2). Bidragsmarginalen på ökningen av rörelseresultatet för fjärde kvartalet och helåret jämfört med föregående år uppgick till drygt 40%.

Efter att en global kund beslutat att använda två leverantörer för komponentinköp uppstod en vinst om 29 MSEK för det fjärde kvartalet, kopplat till utfasningen av kontraktet. Samtidigt redovisades en pensionskostnad om 25 MSEK efter en nyligen fastställd dom i brittisk domstol där historiska pensionsförmåner jämställs mellan män och kvinnor. Nettovinsten från dessa poster blev alltså 4 MSEK och den underliggande rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster för helåret blev 22,1% (18,7).

Potentiella förvärv 

Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv som antingen möjliggör geografisk expansion, produkter på den växande elektrifieringsmarknaden eller teknik som stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik, så att vi stärker vår globala position bland våra kunder.

”Blue sky”-möjlighet i Kina

Ambitionen i Kina att förbättra luftkvaliteten omfattar många utsläppskällor, där tunga lastbilar utgör en viktig del. Lagstiftningen China-6 liknar Euro VI och träder i kraft i Kinas största städer den 1 juli 2019. Detta förväntas i det långa loppet leda till att en miljon tunga lastbilar byts ut.

Globalt är Alfdex-separatorn den mest använda lösningen för aktiv rening av vevhusgaser i lastbilsmotorer, och har potential att bli en kritisk komponent i att uppfylla China 6-regleringen. Den lanserades 2004 och har blivit den etablerade lösningen för de flesta lastbilstillverkarna i Nordamerika, Europa och Japan.

Alfdex fick nyligen sina första ordrar från tillverkare i Kina. En order är från Weichai, som är den största motortillverkaren i Kina och som även tillverkar tunga lastbilar. Det utgör ett betydande genombrott på den kinesiska marknaden för medeltunga och tunga lastbilar. Det är en viktig order eftersom Weichai är en av de stora aktörerna och teknikledarna på den kinesiska lastbilsmarknaden.

Utsikter

Den publicerade marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografisk närvaro, har vuxit med 7% jämfört med föregående år. Säsongsvariationen gör det svårt att bedöma om marknaden har uppnått en topp, i synnerhet lastbilsmarknaden i Nordamerika och Europa, men publicerade marknadsdata för fjärde kvartalet visar att tillväxten på våra kärnmarknader har fortsatt men tillväxttakten är lägre än vad vi sett tidigare under året.

Orderboken är fortsatt stark. Orderingången under fjärde kvartalet tyder på att omsättningen under första kvartalet 2019 kommer att kvarstå på ungefär samma nivå, efter justering för fler arbetsdagar. Försäljningen i första kvartalet kommer också att påverkas av effekten av att en global kund beslutat använda två leverantörer.

I vår prognos för det kommande året bedömer vi att tillväxtmarknaderna har stor potential inom marknaderna för entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner, medan marknaderna för medeltunga och tunga lastbilar kan se negativ tillväxt. De nordamerikanska och europeiska marknaderna förväntas ge oförändrad eller ensiffrig tillväxt. Vi har ett fantastiskt motiverat team och vi ser fram emot att möta de möjligheter och utmaningar som 2019 har att erbjuda. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på

tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 klockan 08:00 CET.  

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar