CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012

Första halvåret 2012: Concentric fortsätter växa snabbare än marknaden

  • Försäljningen ökade med 8% till 1 206 MSEK (1 113) under det första halvåret 2012 (exklusive valutaeffekt var ökningen 4%). Koncernens genomsnittliga försäljning per arbetsdag var 9,5 MSEK (8,9).
  • EBIT för det första halvåret 2012 uppgick till 161 MSEK (118), en ökning med 37% jämfört med motsvarande period förra året, vilket ökade rörelsemarginalen till 13,4% (10,6). Justerat för pensionskostnader och engångskostnader, uppgick den underliggande EBIT och EBIT marginalen till 173 MSEK (142) respektive 14,4% (12,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 98 MSEK (64) – resultatet per aktie till 2,23 SEK (1,44). Justerat för engångskostnader efter skatt för pensioner och uppdelningen, var det underliggande resultatet per aktie 2,41 SEK (1,83).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt under det första halvåret 2012, och uppgick till 129 MSEK (67), vilket motsvarar 2,92 SEK (1,52) per aktie.
  • Koncernens nettoskuld uppgick till 119 MSEK (269) den 30 juni 2012, en minskning med 83 MSEK för halvåret, huvudsakligen beroende på kassaflödet från den löpande verksamheten, före utbetalning av utdelningen på 88 MSEK (0). Följaktligen var den finansiella nettoskulden i förhållande till eget kapital 13% (36).

VD och Koncernchef David Woolley, kommenterar rapporten för det första halvåret 2012:
“Concentrics starka resultat för det första kvartalet upprätthölls även under årets andra kvartal, trots att koncernens produktionsenheter hade i genomsnitt tre färre arbetsdagar i det andra kvartalet. Under det första halvåret 2012, uppnådde vi en valutajusterad försäljningsökning på 4% jämfört med motsvarande period förra året, vilket är över den viktade marknadstillväxten på 2%.

Försäljningen för koncernen under det andra kvartalet 2012 har valutajusterat legat på samma nivå som motsvarande period föregående år, med en tillväxt i Nordamerika som balanserat nedgången i Europa. Detta beror på att efterfrågan börjat minska något inom marknaderna för entreprenadmaskiner och för medel/tunga lastbilar.

Vi uppnådde denna tillväxt utan att kompromissa med vårt rörelsekapital och vår kostnadsdisciplin, vilket resulterar i starkt kassaflöde respektive marginaler. Justerat för pensionskostnader hade Concentric en underliggande EBIT marginal på 14,3% för andra kvartalet 2012 och ett kassaflöde från den löpande verksamheten som ökade till 53 MSEK.

Orderingången under andra kvartalet 2012 indikerar att de underliggande försäljningsaktiviteterna kommer att bli något lägre under det tredje kvartalet 2012. Trots en liten försvagning av efterfrågan samt negativa förväntningar på den ekonomiska konjunkturen i Nordamerika under andra kvartalet 2012, är vår bedömning att trenden med en starkare efterfrågan i USA jämfört med Europa kommer att fortsätta. Den senaste marknadsinformationen tyder på en viktad marknadstillväxt på 3% för helåret 2012 i Koncernens slutmarknadssegment och regioner. Vi noterar emellertid även att detta tycks optimistiskt mot bakgrund av att rörelser i marknadsdata tenderer att släpa efter vår orderingång med 3-6 månader. Vår ambition är även fortsättningsvis att Concentric ska växa snabbare än marknaden. Vår fasta övertygelse är att koncernens geografiska spridning och fyra tydliga slutmarknader i kombination med den flexibilitet som finns i verksamheten genom vårt Business Excellence program, gör Concentric mycket väl positionerat att hantera utmaningar under andra halvåret 2012.

Vi fortsätter se stora möjligheter till långsiktig tillväxt genom att tillföra kunderna värde via vår ledande teknologi som fokuserar på drivkrafterna i våra marknadsnischer, som t ex framtida förändringar i emissionslagstiftningen och ökat fokus på minskad bränslekonsumtion.”

Viktiga affärshändelser – första halvåret 2012:

  • Alfdex, ett hälftenägt joint venture mellan Alfa Laval och Concentric, undertecknade ett exklusivt leveransavtal med en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Avtalet om leveranser av Alfdex oljeseparator gäller till 2017, med en uppskattad omsättning under avtalsperioden för detta joint venture med minst 500 MSEK.
  • Under första kvartalet, investerade koncernen i fyra nya teststationer för kylpumpar vid utvecklingsenheten i Birmingham i England, för att stödja den pågående utvecklingen av nästa generation motorprodukter. De nya teststationerna möjliggör noggrann utvärdering av prestanda hos kylpumpar för motorer, genom mätning av flöde, tryck, energiförbrukning och och kavitation.
  • Som en del av det pågående investeringsprogrammet, presenterade Concentric också en ny automatiserad facilitet vid produktionsenheten i Birmingham i England, som ska montera och testa oljepumpar för Perkins nya Tier 4-motor.
  • Alfdex AB högtidlighöll tillverkningen av sin miljonte separator den 3 juli, 2012. Försäljningen av Alfdexprodukten ökade med 36% för de första sex månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och Koncernchef), David Bessant (CFO), eller Lena Olofsdotter (SVP Corporate Communications),
tel: +44 121 445 6545

E-mail: info@concentricab.com
Organisationsnummer 556828-4995

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar