CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

FÖRSTA KVARTALET

  •  Nettoomsättning: 603 MSEK (546) – upp 15% jämfört med föregående år efter justering för valuta (–5%).
  •  Rörelseresultat: 120 MSEK (100) – en rörelsemarginal om 19,9% (18,3).
  •  Resultat efter skatt: 89 MSEK (74); resultat per aktie före utspädning om 2,26 SEK (1,83).
  •  Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 111 MSEK (78), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.
  •  Koncernens nettoskuld: 92 MSEK (225); en skuldsättningsgrad om 9% (29).

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2018. 

Försäljningsutveckling

Koncernens omsättning för första kvartalet ökade med 15% justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är betydligt bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det första kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. Även på de tillväxtmarknader där Concentric verkar (i Sydamerika, Indien och Kina) sågs god tillväxt jämfört med föregående år. De största förbättringarna under kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaden för medelstora och tunga lastbilar, men stadig tillväxt sågs också på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

Concentric Business Excellence i kombination med ökad efterfrågan

Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en integrerad del av vår företagskultur. De viktigaste drivkrafterna är att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har möjliggjort för våra team att på ett effektivt sätt öka vår globala kapacitet och produktion. På så sätt har vi kunnat möta den ökande efterfrågan.

CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den redovisade rörelsemarginalen för det första kvartalet ökade till 19,9% (18,3). Bidragsmarginalen på den ökade omsättningen jämfört med föregående år uppgick till 35%.

Teknik

Concentric har redan beprövad, världsledande teknik för tunga dieselmotorer och hydrauliska system, men förra året såg vi dock att OEMs ökade takten ytterligare i utvecklingsarbetet för el- och hybridfordon, som en reaktion på skärpt lagstiftning för minskade utsläpp. Intensifieringen av utvecklingsarbetet håller i sig även under 2018, och Concentric samarbetar med OEMs för att hitta lösningar som baseras på Concentrics eldrivna vatten- och oljepumpar och elektrohydrauliska styrpumpar (EHS).

På samma sätt har tillkännagivandena om att Euro VI-lagstiftningen ska införas i Indien (Bharat VI) i april 2020 och i Kina (China 6) i juli 2020 fått OEMs att kontakta Concentric för att diskutera möjliga tekniska lösningar, för att lansera renare motorer som uppfyller de nya, hårdare utsläppskraven.

Vårt interna team och vårt nätverk av rådgivare fortsätter också att söka efter potentiella förvärv – företag med teknik som stärker vårt produktutbud och/eller vår geografiska närvaro bland våra globala kunder.

Utsikter

Orderingången, som förväntas ge omsättning under andra kvartalet 2018, var något högre än omsättningen för första kvartalet 2018. Vi bedömer att den starka efterfrågan på slutmarknaderna i Nordamerika och Europa kommer att bestå under året. Vi har också förstärkt våra försäljningsteam för att hantera den fortsatta tillväxten. Marknadsstatistiken tyder på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med 10% under 2018 jämfört med 2017. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.


 

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på
tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 08:00 CET.  

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar