CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

TREDJE KVARTALET

 •  Nettoomsättning: 515 MSEK (491) – upp 8 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (– 3 %). 
 •  Rörelseresultat: 96 MSEK (81) – en rörelsemarginal om 18,7 % (16,5).
 •  Resultat efter skatt: 72 MSEK (59); resultat per aktie före utspädning om 1,79 SEK (1,45). 
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten: 73 MSEK (113) är lägre främst på grund av ett ökat rörelsekapital.
 •  Koncernens nettoskuld: 317 MSEK (559); skuldsättningsgrad på 41 % (81) främst hänförligt till återhämtning av tidigare omvärderingsförluster i pensionsskulder. 

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

 •  Nettoomsättning: 1 601 MSEK (1 531) – upp 4 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (+1%). 
 •  Rörelseresultat: 296 MSEK (255) – en rörelsemarginal om 18,5 % (16,6).
 •  Resultat efter skatt: 221 MSEK (182); resultat per aktie före utspädning om 5,48 SEK (4,46). 
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten: 228 MSEK (309) är lägre främst på grund av ett ökat rörelsekapital. 

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2017.

Försäljningsutveckling

Koncernens omsättning för tredje kvartalet ökade med 8 % justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är något högre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det tredje kvartalet speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. De största förbättringarna under kvartalet jämfört med föregående år uppnåddes inom industriprodukter, främst på slutmarknaderna för jordbruksmaskiner och entreprenadmaskiner. Omsättningen för koncernen de nio första månaderna ökade med 4 % jämfört med föregående år, justerat för valutaeffekter.

Rörelsemarginal

De omstruktureringsplaner som påbörjades och genomfördes under det andra halvåret 2016 har fortsatt att ge besparingar enligt plan under de nio första månaderna 2017. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har bidragit till ytterligare ökad lönsamhet inom koncernen, vilket medförde att rörelsemarginalen för det tredje kvartalet och de nio första månaderna ökade till 18,7 % (16,5) respektive 18,5 % (16,6).

Teknologi

Tidigare i år presenterade Concentric ett stort antal pumpar vid International Fluid Power Exhibition, bland annat en nylanserad urkopplingsbar pump för användning i system med intermittent flöde och tryck.

Vi fortsätter att göra framsteg med de organiska tillväxtmålen genom våra senaste framgångar på teknologiområdet:

 •  Vi har framgångsrikt lanserat LICOS kopplingsteknik för tvåstegs vattenpumpar på lastbilsmarknaden i USA tillsammans med en global tillverkare.
 •  Vi har fått beställningar på elektriska kylmedelspumpar för hybridtillämpningar från flera globala OEM-företag/Tier 1-leverantörer. Produktionsstart planeras till det andra halvåret 2018.
 •  Vi har fått beställningar från globala OEM-företag på att tillverka kompakta hydrauliska kraftaggregat med låg bullernivå och kompletterande styrenheter för nästa generations plattformar.

Vi fortsätter även att söka efter potentiella förvärv som stärker vårt erbjudande och gör oss ännu mer relevanta för våra globala kunder.

Utsikter

Orderingången under tredje kvartalet tyder på att omsättningen under fjärde kvartalet kommer att bli i stort sett densamma som under tredje kvartalet, efter justering för färre arbetsdagar under årets sista kvartal. Den aktuella efterfrågenivån för alla slutmarknader förväntas kvarstå under återstoden av året. Efter den generellt positiva utvecklingen under det tredje kvartalet tyder marknadsstatistiken nu på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att stiga 6 % för helåret 2017 jämfört med föregående år. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller David Bessant (CFO) på tfn: +44 121 445 6545 eller e-post:
info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 klockan 08:00 CET.  

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar