CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET

 •  Nettoomsättning: 622 MSEK (515) – upp 12% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+9%).
 •  Rörelseresultat: 142 MSEK (96) – en rörelsemarginal om 22,9% (18,7).
 •  Resultat efter skatt: 108 MSEK (72); resultat per aktie före utspädning om 2,74 SEK (1,79).
 •  Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 132 MSEK (73), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.
 •  Koncernens nettoskuld: 37 MSEK (317); en skuldsättningsgrad om 4% (41).

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

 •  Nettoomsättning: 1 828 MSEK (1 601) – upp 13% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+1%).
 •  Rörelseresultat: 388 MSEK (296) – en rörelsemarginal om 21,3% (18,5).
 •  Resultat efter skatt: 290 MSEK (221); resultat per aktie före utspädning om 7,36 SEK (5,48).
 •  Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 418 MSEK (228), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.

UTSIKTER 2018

Den underliggande verksamheten visar goda resultat och vi upprepar därmed vår tidigare bedömning om att rörelsemarginalen, före engångsvinster under fjärde kvartalet, förväntas bli 22% för helåret 2018.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2018. 

Försäljningsutveckling

Koncernens omsättning för tredje kvartalet ökade med 12%, justerat för valuta, jämfört med föregående år och för de första nio månaderna var ökningen 13%, vilket är bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under de första nio månaderna speglar den starka efterfrågan i våra viktigaste regioner Nordamerika och Europa. Vad gäller de tillväxtmarknader där Concentric verkar sågs god tillväxt i Indien och Sydamerika jämfört med föregående år, medan Kina kännetecknas av fortsatt god tillväxt inom industriprodukter men negativ tillväxt på marknaderna för lantbruksmaskiner och lastbilar. De största förbättringarna under tredje kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaderna för medelstora och tunga lastbilar, och vi såg även stadig tillväxt på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

Concentric Business Excellence hjälper oss att möta ökad efterfrågan

Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en självklar, integrerad del av vår företagskultur. De viktigaste drivkrafterna är att uppnå högsta möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har hjälpt våra team att på ett effektivt sätt öka vår kapacitet och produktion över hela världen. På så sätt har vi kunnat möta den ökande efterfrågan.

CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den redovisade rörelsemarginalen för det tredje kvartalet och de första nio månaderna ökade till 22,9% (18,7) respektive 21,3% (18,5). Bidragsmarginalen på ökningen av rörelseresultatet för de första nio månaderna blev mycket bra och uppgick till 41%.

Potentiella förvärv

Vi undersöker aktivt potentiella förvärv som antingen möjliggör geografisk expansion, produkter på den växande elektrifieringsmarknaden eller teknik som stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik, så att vi kan utöka och stärka vår globala närvaro bland våra kunder.

Teknik

Concentric presenterade sitt omfattande utbud av pumpar på årets IAA-mässa i Hannover. Nyutvecklade produkter som presenterades på mässan var:

 •  Elektriska olje- och vattenpumpar för användning i hybrid och elfordon
 •  Eldrivna motorkylpumpar
 •  Elektroniskt styrd variabel kugghjulspump för medelstora och tunga motorer
 •  Tvåstegs vattenpump med planetväxel som är en vidareutveckling av den tidigare framgångsrika vattenpumpen för tunga lastbilar

Dessa nya produkter förstärker Concentrics position ytterligare på områden som minskad bränsleförbrukning, ökad systemeffektivitet och minskat buller.

Utsikter

Totalt visar marknaden en tillväxt på 8% för de första nio månaderna jämfört med föregående år. Den senaste marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografiska områden, indikerar att tillväxten för helåret kommer att försvagas något under återstoden av 2018. Orsaken är främst marknaderna för medelstora och tunga lastbilar i Nordamerika och Europa. De generella framtidsutsikterna för den indiska marknaden har också försvagats.

Som vi tidigare kommunicerat, kommer vi att redovisa engångsvinster under det fjärde kvartalet 2018 på grund av kontraktsprissättning för utfasning av vissa motorplattformar, i och med att en global tillverkare nu implementerar dubbla leverantörsavtal för samtliga inköp. Den underliggande verksamheten visar goda resultat och vi upprepar därmed vår tidigare bedömning om att rörelsemarginalen före dessa engångsposter förväntas bli 22% för helåret 2018.

Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på
tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 klockan 08:00 CET.  

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar