CONCENTRICS HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättning: 540 MSEK (522) – oförändrat jämfört med föregående år efter justering för valuta (+4 %).
 • Rörelseresultat: 100 MSEK (89) – en rörelsemarginal om 18,5 % (17,0).
 • Resultat efter skatt: 75 MSEK (63); resultat per aktie före utspädning om 1,86 SEK (1,52).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 77 MSEK (132) är lägre främst på grund av ett ökat rörelsekapital.
 • Koncernens nettoskuld: 335 MSEK (686); skuldsättningsgrad på 42 % (112) främst på grund av omvärderingsförluster för pensionsskulder föregående år.

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättning: 1 086 MSEK (1 040) – upp 2 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (+2 %).
 • Rörelseresultat: 200 MSEK (174) – en rörelsemarginal om 18,4 % (16,7).
 • Resultat efter skatt: 149 MSEK (123); resultat per aktie före utspädning om 3,69 SEK (2,98).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 155 MSEK (196) är lägre främst på grund av ett ökat rörelsekapital.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar halvårsrapporten för andra kvartalet 2017.

Försäljningsutveckling
Koncernens omsättning för andra kvartalet var oförändrad justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är något lägre än den publicerade marknadsstatistiken. Aktivitetsnivåerna under andra kvartalet speglar en viss minskning av våra kundorder efter att varulagren fyllts på under första kvartalet. Totalt sett förblev både den europeiska och amerikanska slutmarknaden i stort sett oförändrad, under kvartalet, jämfört med föregående år. Den faktiska omsättningen för koncernen de sex första månaderna ökade med 2 % jämfört med föregående år, justerat för valutaeffekter. 

Rörelsemarginal
De omstruktureringsplaner som påbörjades och genomfördes under det andra halvåret 2016 har fortsatt att ge förväntade besparingar under första halvåret 2017. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har bidragit till ytterligare ökad lönsamhet inom koncernen, vilket medförde att rörelsemarginalen för det andra kvartalet och första halvåret ökade till 18,5 % (17,0) respektive 18,4 % (16,7).

Teknologi
Under första halvåret deltog Concentric på IFPE 2017 där företaget presenterade ett stort antal pumpar, bland annat nyutvecklade produkter som en patenterad urkopplingsbar pump för användning i system med intermittent flöde och tryck, vilka fick mycket positiv respons.

Vi fortsätter att göra framsteg med de organiska tillväxtmålen, vilket avspeglas i följande framgångar på teknikområdet:

 • Vi har framgångsrikt lanserat LICOS-kopplingsteknik för tvåstegs vattenpumpar på lastbilsmarknaden i USA tillsammans med en global tillverkare. Mogna volymer förväntas uppnås under 2017.
 • Vi har fått en beställning på elektriska oljepumpar för hybridtillämpningar från en global tillverkare av tunga lastbilar och bussar. Produktionsstart planeras till det andra halvåret 2018.
 • Kontrakt från globala OEM-företag om att tillverka kompakta hydrauliska kraftaggregat (HPU) med låg bullernivå och kompletterande plattformar för styrenheter.

Vi fortsätter även att söka efter potentiella förvärv som stärker vårt erbjudande och gör oss ännu mer relevanta för våra globala kunder.

Utsikter
Orderingången, som kommer att resultera i försäljning under tredje kvartalet 2017, var något under omsättningen för andra kvartalet 2017. Den relativt stabila efterfrågeutvecklingen på alla slutmarknader förväntas dock fortsätta. Marknadsstatistiken tyder på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att stiga 2 % för helåret 2017 jämfört med föregående år. Concentric är fortsatt väl positionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller David Bessant (CFO) på tfn: +44 121 445 6545 eller e-post:
info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 klockan 08:00 CET. 

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera