CONCENTRICS HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

ANDRA KVARTALET

  •  Nettoomsättning: 603 MSEK (540) – upp 11% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+1%).
  •  Rörelseresultat: 126 MSEK (100) – en rörelsemarginal om 20,9% (18,5).
  •  Resultat efter skatt: 94 MSEK (75); resultat per aktie före utspädning om 2,36 SEK (1,86).
  •  Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 175 MSEK (77), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet
  •  Koncernens nettoskuld: 132 MSEK (335); en skuldsättningsgrad om 14% (42).

DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA

  •  Nettoomsättning: 1 206 MSEK (1 086) – upp 13% jämfört med föregående år efter justering för valuta (–2%).
  •  Rörelseresultat: 246 MSEK (200) – en rörelsemarginal om 20,4% (18,4).
  •  Resultat efter skatt: 183 MSEK (149); resultat per aktie före utspädning om 4,62 SEK (3,69).
  •  Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 286 MSEK (155), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar halvårsrapporten 2018. 

Försäljningsutveckling

Koncernens omsättning för andra kvartalet ökade med 11% justerat för valuta jämfört med föregående år och för första halvåret var ökningen 13%, vilket är bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det första halvåret speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. Vad gäller de tillväxtmarknader där Concentric verkar sågs god tillväxt i Indien och Sydamerika jämfört med föregående år, medan Kina kännetecknas av god tillväxt inom entreprenadmaskiner men negativ tillväxt på marknaderna för lantbruksmaskiner och lastbilar. De största förbättringarna under andra kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaden för medelstora och tunga lastbilar, men vi såg även stadig tillväxt på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

Concentric Business Excellence i kombination med ökad efterfrågan

Concentrics strävan efter kontinuerliga förbättringar är en självklar, integrerad del av vår företagskultur. De viktigaste drivkrafterna är att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. Concentrics program för Business Excellence (”CBE”) har underlättat för våra team att på ett effektivt sätt öka vår kapacitet och produktion över hela världen. På så sätt har vi kunnat möta den ökande efterfrågan.

CBE fortsätter att bidra till ökad lönsamhet inom koncernen, och den redovisade rörelsemarginalen för det andra kvartalet och första halvåret ökade till 20,9% (18,5) respektive 20,4% (18,4). Bidragsmarginalen på ökningen av rörelseresultatet för det första halvåret blev mycket bra och uppgick till 38%.

Potentiella förvärv

Vi fortsätter att söka efter ytterligare förvärv som antingen kan möjliggöra geografisk expansion, produktexpansion på den växande marknaden för eldrivna fordon, och teknik som stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik. Därmed kan vi utöka och stärka vår globala närvaro bland våra kunder.

Global kund gör inköp från två leverantörer

En global kund har tillkännagivit en strategisk ambition om parallellinköp från två leverantörer för merparten av sina totala direkta materialutgifter och håller nu på att implementera denna inköpsstrategi. Tidigare har Concentric varit den enda leverantören av pumpar till denna globala kund. Förhandlingar pågår i dagsläget, varför det ännu är oklart hur detta kommer att påverka Concentric. Jag är övertygad om att vi kommer att förbli en viktig samarbetspartner, men resultatet av de här förhandlingarna kan komma att påverka koncernens framtida intäktsgenerering.

Utsikter

Totalt visar marknaden en tillväxt på 9% för första halvåret jämfört med föregående år. Den senaste marknadsstatistiken viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografiska områden indikerar att tillväxten för helåret kommer att försvagas något under det andra halvåret 2018. Säsongseffekten av sommarmånaderna gör det svårt att bedöma huruvida marknaden har uppnått en hållbar, hög tillväxttakt, framför allt på lastbilsmarknaderna i Nordamerika och Europa.

Orderboken är dock fortsatt stark och orderingången under andra kvartalet tyder på att omsättningen under tredje kvartalet kommer att bli i stort sett densamma som under andra kvartalet, efter justeringen för färre arbetsdagar. Vår förväntning är även fortsättningsvis att efterfrågan på våra produkter på slutmarknaderna i Nordamerika och Europa kommer att förbli robust under återstoden av 2018. Samtidigt har vi god lyhördhet och flexibilitet i verksamheten för snabba anpassningar vid eventuella marknadsförändringar.

Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2018 klockan 08:00 CET.  

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på

tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar