CONCENTRICS HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättning: 342 MSEK (553) – omsättningen minskade med –38% jämfört med föregående år. Inga valutaförändringar har påverkat omsättningen under kvartalet.
 • Rörelseresultat: Rörelseresultatet var 28 MSEK (121). En omstruktureringskostnad på 20 MSEK ingår i kvartalsresultatet. Exklusive denna kostnad är rörelseresultatet före jämförelsestörande poster 48 MSEK (121), vilket ger en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster på 14,2% (21,9).
 • Resultat efter skatt: 17 MSEK (92); resultat per aktie före utspädning om 0,44 SEK (2,39).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 87 MSEK (128); kassaflödet påverkat av lägre omsättning och minskat rörelsekapital.

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättning: 798 MSEK (1 119) – omsättningen minskade med –29% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (+1%) minskade omsättningen med –30%.
 • Rörelseresultat: 115 MSEK (247), vilket ger en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster på 17,0% (22,0).
 • Resultat efter skatt: 77 MSEK (186); resultat per aktie före utspädning om 2,04 SEK (4,82).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 168 MSEK (230); kassaflödet påverkat av lägre omsättning.
 • Koncernens nettoskuld: MSEK –67 (102); skuldsättningsgrad –6% (10).

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar halvårsrapporten 2020.

Marknads- och försäljningsutveckling

Den publicerade marknadsstatistiken för kvartalet visar att produktionen, viktade för koncernens slutmarknader och regioner, minskade med –58%. Såväl Nord- och Sydamerika som Europa och övriga världen redovisade negativ tillväxt för fjärde kvartalet i rad. Koncernens redovisade omsättning påverkades fortsatt av den generella marknadsnedgången och effekterna av den globala Covid-19-pandemin. Omsättningen minskade med –38% för det andra kvartalet respektive –29% för det första halvåret, jämfört med föregående år. Marknadsstatistiken visar också att utvecklingen inom samtliga geografiska områden och slutmarknader försvagades under det andra kvartalet jämfört med föregående år. Ingen del av den här industrin har undgått att påverkas av den globala pandemin och på de flesta slutmarknader har man sett nedgångar på mellan 70–85%.

Under det andra kvartalet minskade den valutajusterade försäljningen i Europa och övriga världen med −42% och minskningen i Nord- och Sydamerika blev −28%, jämfört med föregående år. Skillnaden mellan regionerna beror på två faktorer. För det första drabbades Europa tidigt under det andra kvartalet av effekterna av Covid-19, medan USA drabbades senare. För det andra har nyckelkunder i USA klassats som samhällsviktiga leverantörer och uppmuntrats att upprätthålla produktionen av entreprenad- och lantbruksmaskiner, vilket dämpade försäljningsnedgången för våra hydraulikprodukter i USA.

Försäljningen på samtliga slutmarknader var lägre under det andra kvartalet jämfört med föregående år, framför allt inom lastbilar, industrifordon, lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner i våra kärnregioner Nordamerika och Europa.

Den globala pandemin – Covid-19

Effekterna av Covid-19-pandemin slog igenom i större skala i vår verksamhet mot slutet av mars. Många av våra OEM-kunder i Europa och Asien tvingades att stoppa produktionen på grund av de nationella restriktioner som införts för att begränsa virusspridningen. Concentric reagerade snabbt på förändringarna i efterfrågan och anpassade kapaciteten genom att införa korttidsarbete på många av våra anläggningar, permittera medarbetare eller förlänga nedstängningar. Concentric fick också tillgång till statliga stödprogram för arbetstagare i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Totalt tilldelades företaget 8 MSEK från dessa program under kvartalet. Det nya lönegarantiprogrammet i USA (Pay-check Protection Program) utnyttjades också i form av lån om 10 MSEK under kvartalet. Concentric kommer under det andra halvåret att begära att lånet skrivs av, så att det kan intäktsföras som ett statligt stöd i resultaträkningen.

Concentric Business Excellence – förvaltning av rörelsemarginal och kassaflöde

Concentric Business Excellence har varit avgörande för vår förmåga att anpassa verksamheten till den minskade efterfrågan och behålla våra marginaler. Alla delar av verksamheten deltar i programmet för att kontinuerligt förbättra kundservice, stärka medarbetare och effektivisera verksamheten. CBE-programmet har tillsammans med medarbetarnas styrka och anpassningsförmåga efter ständigt föränderliga förutsättningar gjort att rörelsemarginalen har kunnat bibehållas på en bra nivå trots att omsättningen minskade med −38%. Bidragsmarginalen (drop-through/drop-out rate) på minskningen av rörelseresultatet jämfört med föregående år begränsades till 35% och rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster blev 14,2% (21,9) för det andra kvartalet.

Företagets likviditetshantering har varit central under det här kvartalet. Endast de viktigaste kapitalprojekten godkänns, lagernivåerna är väl kontrollerade och kundbetalningarna följs upp noggrant. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var 87 MSEK och förhållandet mellan rörelseresultatet och kassaflödet från den löpande verksamheten var 181%. Minskningen av rörelsekapitalet under kvartalet var här till företagets fördel. Likvida medel ökade med 49 MSEK under kvartalet till 631 MSEK och Concentric har inga externa bankskulder. Vi är därmed trygga i förvissningen om att företaget har de likvida medel som behövs för att möta behoven i verksamheten.

Vi är stolta över det vi har åstadkommit under ett oerhört utmanande kvartal, och inget av det hade varit möjligt utan våra medarbetares engagemang och hårda arbete.

Produktutveckling för vår framtid

På kort sikt handlar det mesta om att styra verksamheten genom en ekonomisk nedgång som förstärks av den globala pandemin. Concentric-teamet har dock även ett tydligt fokus på de långsiktiga strategiska möjligheter som koldioxidneutrala transporter och energiproduktion innebär. Under det andra kvartalet publicerades fyra viktiga pressmeddelanden som visar hur företaget fortsätter att hitta nya affärsmöjligheter inom såväl e-pumpar som konventionell teknik och hjälper sina kunder att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen:

 • ZF 12V elektrisk oljepump;
 • Nytt kontrakt för leverans av andra generationens EHS-system till en global tillverkare av elektriska lastbilar och bussar;
 • Concentric samarbetar med flera stora tillverkare inom det amerikanska SuperTruck II-programmet; och
 • Kontrakt för leverans av nya tvåstegskopplingar (Dual Cone Clutch – DCC) till en Tier 1-tillverkare av bromsluftkompressorer i lastbilar.

De här nya kontrakten visar återigen hur Concentric har förmågan att göra nya affärer på den strategiskt viktiga marknaden för e-pumpar. Företaget deltar aktivt i arbetet med att utveckla ny teknik för stora förbättringar av bränsleeffektiviteten hos klass 8-lastbilar, som en del av det amerikanska Super Truck-programmet. Den nya patenterade DCC-lösningen har visats ge betydande fördelar för lastbilar i långdistanstrafik genom minskad bränsleförbrukning och – ännu viktigare – minskade koldioxidutsläpp.

Anpassningar av verksamheten

Den globala ekonomin och efterfrågan från våra kunder har förstås påverkats av pandemin. Det är ännu för tidigt att säga hur den ekonomiska återhämtningen kommer att se ut, men klart är att efterfrågan från kunderna kommer att fortsätta vara låg även under en tid efter pandemin. För att anpassa kapaciteten efter den kundefterfrågan som förväntas på medellång sikt har vi infört ett omstruktureringsprogram för anställda som kommer att slutföras under det tredje kvartalet. Kostnaden för detta program har beräknats till 20 MSEK som kommer att redovisas för det andra kvartalet.

Utsikter

Den övergripande publicerade marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografisk närvaro, tyder på en generell marknadsåterhämtning under tredje kvartalet 2020, men det kommer att finnas variationer mellan olika geografiska områden och olika slutmarknader. Vi förväntar oss att efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar i Europa kommer att återhämta sig tidigare än i Nordamerika, men att efterfrågan inom övriga industrifordon, lantbruks- och entreprenadmaskiner kommer att fortsätta vara låg.

Den globala pandemin lär alltså fortsätta att påverka verksamheten under en obestämd tidsperiod framöver. Efterfrågan på våra motorprodukter har ökat något under det andra kvartalet och denna osäkerhet förväntas fortsätta under resten av året. Som ett exempel har efterfrågan på hydraulikprodukter minskat, främst på den nordamerikanska marknaden. Orderingången under det andra kvartalet tyder på att omsättningen under tredje kvartalet 2020 kommer att ligga i nivå med det andra kvartalet. Även om framtidsutsikterna nu är något säkrare finns det fortfarande en hög osäkerhet på marknaden, vilket förväntas påverka omsättningen under en obestämd närtid.

Det viktigaste under det kommande kvartalet blir att omstrukturera och anpassa verksamheten efter den förväntade lägre kundefterfrågan på medellång sikt. Samtidigt måste kärnkompetensen bevaras för att främja tillväxt inför framtiden och företagets förmåga att fortsätta utveckla ny teknik.

Concentrics finansiella ställning är fortsatt stark vad gäller såväl kapitalstruktur som likviditet, och vi arbetar fortsatt hårt för att uppfylla kundernas behov.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på

tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 klockan 08:00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar