KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

Första kvartalet 2012: Concentric fortsätter växa snabbare än marknaden med upprätthållna marginaler och starkt kassaflöde

  • Försäljningsökning med 10% till 610 MSEK (554) under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period förra året (valutajusterad var ökningen 8%).
  • Den genomsnittliga försäljningen per arbetsdag upprätthölls, då ökningen i Nord- och Sydamerika kompenserade den något lägre aktiviteten i Europa och Övriga världen.
  • EBIT respektive EBIT-marginalen för det första kvartalet 2012 uppgick till 82 MSEK (58) respektive 13,4% (10,4). Justerat för pensionskostnader samt engångskostnader för uppdelningen av Haldex-koncernen, uppgick underliggande EBIT och EBIT marginal till 88 MSEK (66) respektive 14,4% (11,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 51 MSEK (31). Resultatet per aktie uppgick till 1,16 SEK (0,70). Justerat för engångskostnader efter skatt för pensioner och uppdelningen, var resultatet per aktie 1,25 SEK (0,83).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt i kvartalet och uppgick till 76 MSEK (30).
  • Koncernens nettoskuld uppgick till 57 MSEK (248) den 31 mars 2012, en minskning med 57 MSEK, huvudsakligen beroende på kassaflödet från löpande verksamheten.

 

VD och Koncernchef David Woolley kommenterar första kvartalet 2012:

“Concentrics starka resultat för 2011 upprätthölls under det första kvartalet 2012, och jag är särskilt nöjd med att Concentric fortsätter att växa snabbare än marknaden.Vi uppnådde en valutajusterad försäljningsökning på 8% det första kvartalet 2012, jämfört med samma period förra året, väl över den viktade marknadstillväxten på 1%. Detta är det femte kvartalet i rad vi når en högre tillväxt än marknaden.

Vi uppnådde också denna tillväxt utan att kompromissa med vårt rörelsekapital och vår kostnadsdisciplin, vilket resulterade i starkt kassaflöde respektive marginaler. Justerat för pensionskostnader, hade Concentric en underliggande EBIT-marginal på 14,4% för kvartalet och ett kassaflöde från den löpande verksamheten som ökade till 76 MSEK.

Orderingången under kvartalet indikerar att de underliggande försäljningsaktiviteterna kommer att hålla i sig under det andra kvartalet 2012, med en fortsatt trend av starkare efterfrågan i Nordamerika jämfört med Europa. Den viktade marknadstillväxten för helåret 2012, baserad på senast tillgängliga data, tyder på en ökad försäljning om 5% för koncernens mix per slutmarknad samt kundernas geografiska placering. Vår ambition är även fortsättningsvis att växa snabbare än marknaden.

Vår bedömning är att koncernens geografiska spridning och fyra tydliga slutmarknader i kombination med den flexibilitet som finns i verksamheten genom vårt Business Excellence program, gör Concentric mycket väl positionerat att hantera utmaningar under 2012.

Vi fortsätter att se stora möjligheter för långsiktig tillväxt genom att tillföra kunderna värde via vår ledande teknologi som fokuserar på drivkrafterna i våra marknadsnischer, som t ex framtida förändringar i emissionslagstiftningen och ökat fokus på minskad bränslekonsumtion.”

Viktiga affärshändelser – första kvartalet 2012

  • Trenden från fjärde kvartalet 2011 med högre efterfrågan i Nordamerika jämfört med Europa, fortsatte i det första kvartalet 2012. Marknadsdata tyder på tillväxt på de flesta slutmarknader i Nordamerika jämfört med föregående år. Omvänt minskade de flesta europeiska slutmarknaderna något, med undantag för marknaden för hydrauliska gaffeltruckar, under det första kvartalet 2012, jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Alfdex, ett hälftenägt joint venture mellan Concentric och Alfa Laval, undertecknade ett exklusivt leveransavtal med en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Avtalet om leveranser av Alfdex oljeseparator gäller till 2017, med ett uppskattat värde för detta joint venture till minst 500 MSEK.
  • Under första kvartalet, investerade koncernen i fyra nya teststationer för kylpumpar vid utvecklingsenheten i Birmingham i England, för att stödja den pågående utvecklingen av nästa generation motorprodukter. De nya teststationerna möjliggör noggrann utvärdering av prestanda hos kylpumpar för motorer, genom mätning av flöde, tryck, energiförbrukning och och kavitation.
  • Som en del av det pågående investeringsprogrammet, presenterade Concentric också en ny automatiserad facilitet vid produktionsenheten i Birmingham i England, som ska montera och testa oljepumpar för Perkins nya Tier 4-motor.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley, VD och koncernchef, David Bessant, CFO, eller Lena Olofsdotter, SVP Corporate Communications, tel: +44 121 445 6545
E-mail: info@concentricab.com

Organisationsnummer 556828-4995

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar