Styrelsen i Concentric AB drar tillbaka förslaget om utdelning och föreslår istället att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna

Styrelsen i Concentric AB har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till utdelning om 4,50 SEK till årsstämman den 23 april 2020. Styrelsen föreslår istället att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna för verksamhetsåret 2019. Samtidigt har valberedningen valt att dra tillbaka det tidigare tillkännagivna förslaget om höjda styrelsearvoden och föreslår istället oförändrade styrelsearvoden.

På grund av den nuvarande marknadssituationen orsakad av COVID-19 har styrelsen prioriterat att behålla finansiell flexibilitet. Förutsatt att marknadsförhållandena och visibiliteten förbättras tillräckligt under året planerar Concentric att ompröva möjligheten till en utdelning senare under 2020.

Concentrics finansiella ställning är stark, både vad gäller kapitalstruktur och likviditet och som tidigare kommunicerats vidtar Concentric åtgärder för att anpassa sin verksamhet till kundernas efterfrågan.

Concentric har beslutat att aktieägarna inför årsstämman den 23 april 2020 ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Poströstsedlar och ytterligare information om poströstningen finns tillgänglig på www.concentricab.com och skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att poströstsedlarna måste vara bolaget tillhanda senast den 21 april 2020.

Information om årsstämman kan komma att uppdateras i takt med att situationen utvecklas. Kontinuerligt uppdaterad information om årsstämman finns tillgänglig via www.concentricab.com

Denna information är sådan information som Concentric AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 15 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenth Eriksson, Ordförande i Concentric AB, 070-304 09 29

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 000 MSEK och cirka 800 anställdaConcentric aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Concentric AB är den tidigare Hydraulics Division inom Haldex-koncernen, och från och med den 16 juni 2011 ett självständigt börsnoterat företag.Concentric är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av pumpar. Vårt kunnande inom flödesdynamik ger våra kunder tillgång till högförädlad teknologi i pumpar för olja, vatten och bränsle, samt för hydrauliksystem. Våra tekniska lösningar och vårt utvecklingsarbete bidrar till förbättrad bränsleekonomi, styrning samt minskade utsläpp. Concentric har en global närvaro med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, England, USA, Argentina, Indien och Kina med stöd av centrala stabs- och utvecklingsfunktioner. Verksamheten kombinerar Concentrics styrka som tillverkare av pumpar med långvarig erfarenhet av hydrauliska produkter. Våra kunder är tillverkare av lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner samt industriapplikationer.

Prenumerera

Dokument & länkar