Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2018.

Fjärde kvartalet i sammandrag oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,5 (28,3) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,0 (-4,9) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,4 (-5,2) MSEK
 • I resultat efter skatt ingår återföring av uppskjuten skattefordran
  med -3,0 MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick
  till -0,03 (-0,09) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
  till -3,3 (-6,1) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Hela perioden i sammandrag januari – december 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 103,0 (124,2) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -18,6 (-9,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,3 (-10,0) MSEK
 • I resultat efter skatt ingår återföring av uppskjuten skattefordran 
  med -3,0 MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick
  till -0,09 (-0,17) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter
  förändring av rörelsekapital uppgick till -16,4 (-8,6) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett bokslutskommuniké bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl 16:00 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera