Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2018-05-09

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

 • De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2017 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna.
 • I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 39 936 696 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter.
 • Beslutades styrelsens arvoden till 200 KSEK till ordföranden och 80 KSEK till envar av övriga ledamöter.
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.
 • Beslutades att välja styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma enligt:
  Omval av ledamöterna Gerth Svensson, Samir Taha och Ulf Engerby samt val av Thomas Lundin till ny styrelseledamot.
 • Beslutades att för den kommande ettårsperioden välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, som revisor för perioden fram till och med nästa årsstämma.
 • Till styrelsens ordförande valdes Gerth Svensson.
 • Beslutades att för verksamhetsåret 2018 – fram till och med nästa årsstämma - anta förslag från nomineringskommittén, med tillägg för att nomineringsprocessen skall tillgå så att arbetet inleds skyndsamt under det fjärde kvartalet samt att den sittande valberedningen skall sitta kvar till dess att en ny utses.
 • Beslutade i enlighet med framlagda förslag om:
  • ny bolagsordning samt minskning av aktiekapitalet
  • emission av aktier med företräde för aktieägare 3:1
  • emission av aktier riktad till nyckelpersoner inom koncernen
  • emission av aktier genom kvittning riktad till garanter
  • antagande av incitamentsprogram 2018/2020 genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelpersoner i koncernen
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag.
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.

  Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 18:00 CET.

  För ytterligare information:

  Pär Nilsson,
  Verkställande direktör

  Tel 08 620 82 00
  E-post: par.nilsson@confidence.se

  Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

  Taggar:

  Om oss

  Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

  Prenumerera

  Dokument & länkar