Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, rapporterar från årsstämma 2008-05-14

(NGM: CONF B)

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

 • Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 godkändes och lades till handlingarna
 • Resultat- och balansräkningarna fastställdes i förelagt skick
 • I moderbolaget till förfogande fritt eget kapital om 35 492 605 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2008 ska vara 7 utan suppleanter
 • Till styrelse 2008 omvaldes Per Edström, Erik Hallberg, Per-Arne Lundberg, Willi Persson, Lennart Preutz och Katrin Tombach, samt nyval av Camilla Sundström, Sverigechef Relacom AB
 • Till styrelsens ordförande omvaldes Erik Hallberg
 • Beslutades styrelsens arvoden till 120KSEK till ordföranden och 60KSEK till envar av övriga ledamöter
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning
 • Till revisionsbolag valdes för en period av 4 år (t.o.m. 2011) BDO Nordic Stockholm AB med Micael Schultze som huvudrevisor
 • Antog stämman styrelsens förslag till nomineringsförfarande inför 2009
 • Antog stämman styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • Beslutade stämman bemyndiga styrelsen fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 20 miljoner aktier av serie-B (med kvotvärdet 20 öre/styck) motsvarande maximalt cirka 10,6 % av aktiekapital och antalet röster i bolaget, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta förvärv av hela eller delar av verksamheter eller för att i övrigt stärka bolagets rörelsekapital och likviditet
 • Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier riktat till ledande befattningshavare i bolaget. De emitterade skuldförbindelserna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolag till Confidence International AB, varefter detta bolag avskiljer teckningsoptionerna och erbjuder dessa till ledande befattningshavare inom koncernen. Optionsprogrammet omfattar en emission av skuldförbindelser förenade med högst 8 459 802 avskiljbara teckningsoptioner
 • Beslutade stämman om ändring av bolagsordningens 9:e paragraf – procedur vid kallelse till stämma, till att ha följande lydelse: ¨Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar Web-tjänst och Svenska Dagbladet, samt som pressrelease via börsplatsens nyhetstjänst och genom publicering på bolagets hemsida. Kallelsens innehåll i PoIT och SvD skall kunna hållas nere till det minimum som vid varje tidpunkt krävs av ABL”. Resterande formuleringar i paragrafen bibehålls oförändrade
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt

För mer information kontakta

Fredrik Hiort af Ornäs
CEO, Confidence International AB
fredrik.hiort@confidence.se
08-620 82 00

Mats Wahlgren
Informationsansvarig
mats.wahlgren@confidence.se
0708-59 18 75

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera