Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, rapporterar från årsstämma 2011-05-18

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:


 • Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 godkändes och lades till handlingarna
 • Resultat- och balansräkningarna fastställdes i förelagt skick
 • I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 40 754 000 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2011 ska vara 5 utan suppleanter
 • Till styrelse 2011 omvaldes Per Edström, Willi Persson, Lennart Preutz samt nyval av Peter Forhaug och Samir Taha
 • Till styrelsens ordförande valdes Peter Forhaug
 • Beslutades styrelsens arvoden till 120 KSEK till ordföranden och 60 KSEK till envar av övriga ledamöter
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning
 • Huvudrevisor är auktoriserade revisor Jörgen Lövgren hos BDO Nordic Stockholm AB
 • Antog stämman styrelsens förslag till nomineringsförfarande inför 2012
 • Antog stämman styrelsens förslag till samma riktlinjer som tidigare år, för ersättning till ledande befattningshavare
 • Beslutades att anpassa § 10 kallelse i Bolagsordningen till gällande ABL
 • Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att fram till nästa Årsstämma emittera högst 450 000 st aktier i Bolaget motsvarande drygt 9 % av aktiekapitalet, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 700 000 kronor
 • Det noterades till protokollet att samtliga beslut fattats enhälligt

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar