Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, rapporterar från extra Bolagsstämma 2010-02-04

(NGM: CONF B)
Stockholm 5 februari 2010, Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, rapporterar från extra bolagsstämma, hållen torsdagen den 4 februari 2010 kl. 18.00.

Väsentliga beslut som fattades på extra Bolagsstämman:

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag innebärande att;

 • Ändring av Bolagsordning: § 4 Aktiekapital, ändras till att ha följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor”, samt, § 6 Aktieslag, till att få följande lydelse: ”Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 500 000 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 4 000 000 000 stycken”.
 • Att minska Bolagets aktiekapital med 15 725 643,87 kronor, utan indragning av aktier vilket innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 26 209 406,45 kronor till 10 483 762,58 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 0,05 kronor till 0,02 kronor.
 • Att minskningen ska ske för omedelbar täckning av bolagets förlust. Bolagets förluster kommer vid dagen för den extra bolagsstämman att uppgå till minst 15 725 643,87 kronor samtidigt som det saknas fritt eget kapital till täckande av dessa förluster.
 • Att öka aktiekapital med högst 10 483 762,58 kronor genom nyemission av högst 524 188 129 aktier av serie B på följande villkor.
  1. 0,02 kronor, motsvarande aktiernas kvotvärde, ska betalas för varje ny aktie.
  2. Avstämningsdag är den 12 februari 2010.
  3. De som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt till de nya aktierna, varvid varje tidigare utgiven aktie som innehas av aktieägaren i fråga ger rätt att teckna en ny aktie. De aktier som inte tecknas med företrädesrätt fördelas enligt styrelsens bestämmande inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier de förut äger och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
  4. Teckning ska ske under tiden 16 februari 2010 – 2 mars 2010. Teckning med stöd av primär företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning med sekundär företrädesrätt ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier med sekundär företrädesrätt ska erläggas till Bolaget i enlighet med instruktion på avräkningsnota som skickas ut med tilldelningsbeslutet.
  5. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
  6. De nya aktierna ger rätt till utdelning från räkenskapsåret 2010.
 • Att öka aktiekapital med högst 206 666 666 st aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 4 133 333,32 kronor, mot betalning genom kvittning. Rätten att teckna aktierna tillkomma fordringsägare enl. redovisad lista som ersättning för fordringar på Bolaget. Emissionskurs är 3 öre per aktie. Aktieteckning skall ske senast 2010-03-02. Noterades att personer som omfattades av ovanstående beslut samt berörs av ”Leolagen”, ej deltog i beslutet.
 • Att bemyndiga styrelsen, att intill tiden för nästa Årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett marknadsmässigt pris, besluta om emission av 75 000 000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 500 000 kronor, mot betalning i pengar, genom apport eller genom kvittning.
 • Beslutade att fram till Årsstämman 2010 öka styrelsen med en ledamot, till fem styrelseledarmöter.
 • Beslutade att välja Camilla Sundström som ordinarie styrelseledamot fram till Årsstämman 2010.
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.

För mer information kontakta
Fredrik Hiort af Ornäs
CEO, Confidence International AB
E-post: fredrik.hiort@confidence.se
Telefon: +46(0)8 620 82 00

Per Edström
Styrelseordförande, Confidence International AB
E-post: per.edstrom@confidence.se
Telefon: +46(0)8 24 31 10

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar