Confidence offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Det prospekt som Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Confidence aktieägare om cirka 19,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet presenteras, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information som tidigare inte har offentliggjorts då Bolagets kapitalstruktur framställs per den 31 januari 2019.

Prospekt

Det prospekt som Confidence har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar. Anmälningssedlar kan erhållas från Confidence och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Confidence webbplats (www.confidence.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Confidence kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 31 januari 2019. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 31 januari 2019

MSEK 2019-01-31
Kortfristiga skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet 20,1
Blancokrediter 1,6
Summa kortfristiga skulder 21,7
Långfristiga skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet 1,2
Blancokrediter 1,8
Summa långfristiga skulder 3,0
Eget kapital
Aktiekapital 25,8
Reserver 7,9
Övrigt tillskjutet kapital 94,3
Balanserat resultat inklusive årets resultat* -107,5*
Summa eget kapital 20,6

* Balanserat resultat inklusive periodens resultat redovisas per den 31 december 2018.

Nettoskuldsättning per den 31 januari 2019

MSEK 2019-01-31
A. Kassa 3,6
B. Andra likvida medel -
C. Lätt realiserbara värdepapper -
D. Summa likviditet (A+B+C) 3,6
E. Kortfristiga räntebärande fordringar -
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 20,1
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 1,6
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder -
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 21,7
J. Netto kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)2 18,1
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 1,2
L. Emitterade obligationer -
M. Andra långfristiga räntebärande skulder 1,8
N. Summa långfristiga räntebärande skulder (K+L+M) 3,0
O. Nettoskuldsättning (J+N) 21,1


Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Confidence erhöll en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 9 april 2019. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) nyemitterade aktier.
  • Emissionskursen är 1,50 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 19,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 11 – 29 april 2019.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 11 – 25 april 2019.
  • Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om 12,7 MSEK från befintliga ägare, motsvarande 65,6 procent, och garanti om 6,7 MSEK genom Erik Penser Bank, motsvarande 34,4 procent. Samir Taha har ingått undergarantiavtal med Erik Penser Bank om 1,0 MSEK. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgaranti 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 19,4 MSEK. 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Confidence i samband med emissionen. Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till Confidence.

Viktig information  

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Confidence. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Confidence kommer endast att ske genom det prospekt som Confidence upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Confidence för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Confidence och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

För ytterligare information:

 Pär Nilsson,

Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00

E-post: par.nilsson@confidence.se

Denna information är sådan information som Confidence är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl 14.00 CET.

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar