Confidence uppdaterar långsiktiga målsättningar för tillväxt och lönsamhet

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence”) har vid sitt möte idag beslutat fastställa nya långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Bolaget ska på 5 års sikt nå en omsättning på minst 1 miljard SEK. Tillväxten ska ske under lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Det långsiktiga lönsamhetsmålet fastställdes till 10 procents rörelsemarginal (EBIT).

Confidence styrelse har efter förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”), som fortfarande är villkorat av ett godkännande på den extra bolagsstämman den 7 maj, påbörjat arbetet med att ta fram långsiktiga strategiska riktlinjer för det sammanslagna Confidence + LEVEL. Förvärvet av LEVEL ska ses som ett första viktigt steg att skapa en plattform med förbättrad potential för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Bolaget har efter genomförande av affären en bred erbjudandeportfölj inom teknisk högsäkerhet, kvalificerad säkerhetsrådgivning, bevakning och facility services, med viktiga synergier emellan de olika erbjudandena, samt en stark position inom ett antal fokuserade segment, där de viktigaste är kritisk infrastruktur, fastigheter, bank och finans, teknologi, offentlig sektor och hotell.  

Styrelsens bedömning är att kombinationen av helhetserbjudande och marknadsposition skapar stor potential för årlig organisk tillväxt klart överstigande 10 procent samt att branschens fragmenterade struktur möjliggör att under de närmaste åren 300-400 MSEK i omsättning kan tillföras koncernen via förvärv. Styrelsen fastställde därför de långsiktiga finansiella målsättningarna enligt följande:

  • Omsättningen ska på 5 års sikt uppgå till minst 1 miljard SEK
  • Tillväxten ska ske under lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv
  • Rörelsemarginalen (EBIT) ska långsiktigt uppgå till minst 10 procent

”Vi ser en fortsatt starkt underliggande tillväxt inom säkerhetsbranschen under överskådlig tid. Med förvärvet av LEVEL kan vi erbjuda ett mycket attraktivt helhetsterbjudande av säkerhetstjänster till vår stora kundbas. Den nya koncernen får en mycket intressant affärsmix ur såväl ett lönsamhets- som ett diversifieringsperspektiv. Med denna nya starka plattform av kundbas, helhetserbjudande, affärsmix och kritisk massa att operera utifrån ser vi goda möjligheter till lönsam tillväxt såväl organiskt som via förvärv”, säger Gerth Svensson, Styrelseordförande i Confidence.

Mer om Confidence - www.confidence.se

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2021 kl 15:30 CEST .

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelsens ordförande 
Confidence International AB
Telefon: +46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media