Finansiell förstärkning för Confidence International

Styrelsen i Confidence International AB har för avsikt att inför ordinarie bolagsstämma lämna förslag till stämman att fatta beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Målet är att tillföra bolaget 17,7 MSEK före emissionskostnader. 

Motivet till emissionen är att stärka bolagets balansräkning samt öka det finansiella handlingsutrymmet och möjliggöra offensiva satsningar på verksamheten.

Bolagets styrelse har varit i kontakt med och inhämtat svar från aktieägare motsvarande ca 75% av det totala aktiekapitalet och styrelsen har därigenom erhållit muntliga intresseanmälningar om att teckna motsvarande 75% av emissionen genom teckningsförbindelser. I tillägg har bolagets VD och ledningsgrupp lämnat muntliga intresseanmälningar att om möjlighet erbjuds delta i emissionen med motsvarande upp till ca 5% av emissionsbeloppet.

Styrelsen avser att föreslå stämman att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna tre (3) nya aktier av serie B till en aktiekurs om 10 öre per ny aktie. Bolaget är i process att säkerställa emissionen genom skriftliga teckningsförbindelser och har för avsikt att vid behov föreslå stämman att besluta om en emissionsgaranti.

Mer utförlig information kommer att lämnas i samband med kallelsen till den ordinarie bolagsstämman per 11 april 2018. Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar