KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma.

Tidpunkt:               Torsdagen den 11 juni 2020, klockan 14.00.

Plats:                      Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2020, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast torsdagen den 4 juni 2020.

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn och vara införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i god tid före torsdagen den 4 juni 2020. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 4 juni 2020.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, Bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmanar aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud (fullmakt) istället för att närvara personligen. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före årsstämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.confidence.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Utseende av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut i fråga om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
 11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
 12. Val av styrelseledamöter och revisor
 13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
 16. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 2

Nomineringskommittén föreslår Gerth Svensson som ordförande för stämman.
 

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust om minus 32 827 612,35 kronor balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 10-12

Nomineringskommittén föreslår:

 1. att antalet ordinarie ledamöter i Bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter,
 2. omval av styrelseledamöterna Gerth Svensson, Samir Taha, Ulf Engerby och Thomas Lundin för tiden fram till nästa årsstämma,
 3. omval av Gerth Svensson som styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma,
 4. att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter, förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 645 000 kronor,
 5. omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman 2021, samt
 6. att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Punkt 13

Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma:

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

 1. stämmoordförande
 2. antal styrelseledamöter och suppleanter
 3. val av styrelseordförande
 4. val av styrelseledamöter och suppleanter
 5. styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
 6. arvoden till revisorerna
 7. i förekommande fall förslag till val av revisorer

Punkt 14

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt punkterna A-D nedan:

 1. Firma (§ 1 i bolagsordningen)

Det föreslås att rubriken i § 1 justeras från firma till företagsnamn och att lydelsen blir enligt följande.

Nuvarande lydelse:

”1§. Firma

Bolagets firma är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ).”

Föreslagen ny lydelse:

”1§. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ).”

 1. Ort för bolagsstämma (§ 8 i bolagsordningen)

Det föreslås att § 8 i bolagsordningen utgår eftersom skrivningen ej är nödvändig är då orten för bolagsstämma redan framgår av Bolagets säte i § 2 i bolagsordningen. Förslaget innebär även att efterkommande numrering i bolagsordningen uppdateras.

 1. Kallelse (§ 9 i bolagsordningen)

Det föreslås att punkten ändras genom att andra meningen justeras genom att ”eller annan rikstäckande dagstidning” tas bort.

Nuvarande lydelse andra meningen: ”Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.”

Föreslagen ny lydelse andra meningen: ”Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.”

 1. Avstämningsförbehåll (§ 12 i bolagsordningen)

Det föreslås att punkten justeras genom att ordet ”värdepapperscentraler” adderas.

Nuvarande lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.”

Föreslagen ny lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsätt tillväxt och säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor; Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.confidence.se, senast från och med den 21 maj 2020. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2020

Confidence International AB (publ)Styrelsen

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar