Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från årsstämma 2013-04-26

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

 • Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för
  verksamhetsåret 2012 godkändes och lades till handlingarna.
 • Resultat- och balansräkningarna fastställdes i förelagt skick.
 • I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 21 656 100 kronor beslutades
  balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2013 ska vara 5 utan suppleanter.
 • Till styrelse 2013 omvaldes Peter Forhaug, Willi Persson, Samir Taha samt
  Peter Ragnarsson och Bengt Rolén.
 • Till styrelsens ordförande valdes Peter Forhaug, samt till vice ordförande valdes Samir Taha.
 • Beslutades styrelsens arvoden till 120 KSEK till ordföranden och 60 KSEK till
  envar av övriga ledamöter.
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.
 • PricewaterhouseCoppers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, valdes
  som revisor för perioden fram till och med årsstämman 2014.
 • Antog stämman styrelsens förslag till nomineringsförfarande inför 2014.
 • Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i Bolaget
  motsvarande högst 9,1 % av aktiekapitalet.
 • Stämman beslutade att införa incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera