Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2015-05-07

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

 • De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalans-räkningarna för verksamhetsåret 2014 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna.
 • I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 24 988 663 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2014.
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara sex (6) stycken utan suppleanter.
 • Beslutades styrelsens arvoden till 150 KSEK till ordföranden och 60 KSEK till envar av övriga ledamöter.
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.
 • Beslutades att välja styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma enligt:
  Omval av ledamöterna Willi Persson och Samir Taha samt nyval av ledamöterna Gerth Svensson, Ulf Engerby, Patrik Enblad och Alexander Hartman.
 • Beslutades att för den kommande ettårsperioden välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, som revisor för perioden fram till och med nästa årsstämma.
 • Till styrelsens ordförande valdes Gerth Svensson, samt till vice ordförande valdes Samir Taha.
 • Beslutades att för verksamhetsåret 2015 – fram till och med nästa årsstämma - anta det förslag som nomineringskommittén lagt fram med tillägg för att nomineringsprocessen skall tillgå så att arbetet inleds skyndsamt under det fjärde kvartalet samt att den sittande valberedningen skall sitta kvar till dess att en ny utses.
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i Bolaget motsvarande högst 10 % av aktiekapitalet.
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar