Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2018.

Andra kvartalet i sammandrag april - juni 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,8 (35,4) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,9 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-0,2) MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick
  till -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
  till -3,5 (2,4) MSEK
 • På bolagsstämma den 9 maj 2018 fattades beslut om nyemissioner
  som slutförts efter rapportperiodens utgång.
 • Återbetalning av kortfristiga krediter har efter erhållen emissionslikvid
  skett med 7,5 MSEK under juni månad 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Hela perioden i sammandrag januari - juni 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 49,2 (68,4) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -11,0 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,1 (-0,3) MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick
  till -0,05 (0,00) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter
  förändring av rörelsekapital uppgick till -8,7 (-2,5) MSEK 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 8.30 CET.


För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar