KVARTALSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020, CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2020

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 23,8 (24,4) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,4 (-4,1) MSEK varav affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -1,5 (-0,6) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,8 (-4,4) MSEK
  • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,24 (-1,72) SEK före och efter utspädning
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -1,6 (-3,6) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: