Bokslutskommuniké, maj 1999 - april 2000

Bokslutskommuniké, maj 1999 - april 2000 Connecta AB (publ) Prognos överträffad - Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet * Omsättningen ökade med 80% till 419,3 mkr (232,3) * Omsättning per konsult ökade med 10% till 1,2 mkr 1 * Rörelseresultatet ökade med 80% till 60,7 mkr (33,8) * Vinst per aktie uppgick till 2,56 kr (1,06) * Antalet medarbetare har under perioden ökat med 273 personer och var vid periodens slut 589 (316) Omsättning, resultat och finansiell ställning Connectas omsättning uppgick under verksamhetsåret till 419,3 mkr (232,3) vilket motsvarar en ökning med 80% jämfört med föregående år. Årets omsättning översteg tidigare lämnad prognos med cirka 20 mkr. Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar samt jämförelsestörande poster, ökade med 80% till 60,7 mkr (33,8) vilket var cirka 6 mkr bättre än tidigare lämnad prognos. Rörelsemarginalen, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 14,5 % (14,5%). Resultat efter finansiella poster redovisas till 53,2 mkr (25,3). Koncernens nettovinst efter skatt uppgick till 40,5 mkr (15,5). Årets resultat har belastats med 2,0 mkr avseende kostnader i samband med samgåendet med Information Highway AB (publ) vilket redovisas som jämförelsestörande post. Vid beräkning av årets skatt har hänsyn tagits till emissionskostnader, uppkomna i samband med börsintroduktionen, uppgående till cirka 16 mkr. Årets skattebelastning reduceras härigenom med cirka 4,5 mkr. Vinst per aktie ökade med 141,5% och uppgick till 2,56 kr (1,06). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 36,4 mkr (22,6). Likvida medel uppgick till 134,0 mkr (44,7) vid periodens slut. Nyemissionen i samband med börsintroduktionen gav ett nettotillskott om 106 mkr. Likviditeten har belastats med 30 mkr som avser förvärvslikvid relaterad till Itvision AB samt 7,4 mkr avseende utdelning för verksamhetsåret 1998/99. Investeringar, exklusive bolagsförvärv, uppgick till 15,7 mkr (6,8). Rullande tolvmånadersvärden Fig 1: Rullande tolvmånadersvärden, omsättning och rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster Förändringar i koncernen Under verksamhetsåret har två internetföretag med totalt cirka 60 medarbetare förvärvats, Albatros Network A/S i Danmark och Itvision AB i Sverige. Albatros Network som är ledande inom B2B i Danmark arbetar framförallt med kunder inom sektorerna bank & finans, industri samt detaljhandel. Albatros Network konsolideras i koncernen från och med den 30 april 2000. Itvision utvecklar skräddarsydda interaktiva utbildningar som distribueras via Internet och intranät. Itvision konsolideras i koncernen från och med november 1999. Ett slagkraftigt europeiskt internetkonsultbolag bildades i och med att samgåendet mellan Connecta och Information Highway blev klart den 9 maj Kommande rapporttillfällen och utdelning Med hänsyn till det genomförda samgåendet mellan Connecta och Information Highway kommer tidsplan avseende det nya bolagets rapportering och bolagsstämma att tillkännages senare. Connectas styrelse kommer ej att föreslå någon utdelning för verksamhetsåret 1999/2000. Stockholm den 6 juni 2000 Connecta AB (publ) Christer Jacobsson, VD och koncernchef För ytterligare information, kontakta gärna Anders Swensson, ekonomidirektör Telefon: 08 - 412 30 00 e-post: anders.swensson@connecta.se eller Christer Jacobsson, VD och koncernchef Telefon: 08 - 412 30 00 e-post: christer.jacobsson@connecta.se Samgående Connecta och Information Highway Connecta och Information Highway går samman med det föreslagna namnet Adcore AB. Därmed skapas ett av de ledande Internetkonsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska Internetlösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 400 och målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut. Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag 600 medarbetare. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker CNTA). Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Scania, Statoil, SAF, Volkswagen och Thomson Travel Group (Fritidsresor). Fakta Information Highway [www.ih.com] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera Internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994, och idag arbetar över 600 personer på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland, Tyskland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY). Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, SAS, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Telenor och Swiss Valore. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar